Post vacant de inspector debutant, scos la concurs de Primăria Târgu-Jiu

635
Primăria Târgu Jiu (Str. Constantin Brâncuși nr. 19)

Primăria Municipiului Târgu Jiu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de inspector de specialitate, debutant, din cadrul Biroului Administrație Publică Locală, Direcția Juridică și Administrație Publică. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească toate condițiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor juridice sau în domeniul științelor administrative; să fie absolvent al unui curs de calificare în specializarea arhivar, organizat de instituții autorizate, în condițiile legii.
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 15 aprilie 2021, ora 17.00 – termenul limită pentru depunerea dosarelor; 23 aprilie 2021, ora 10:30 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi anunțate ulterior. Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here