Post vacant de îngrijitor la o grădiniţă din Târgu-Jiu

462

Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 1 Târgu Jiu organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale, vacantă, de îngrijitor I.

La concurs pot participa persoanele cu studii medii şi profesionale; constituie avantaj cursul de specialitate „Noţiuni fundamentale de igienă”. Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 27 noiembrie 2015, ora 15.00. Dosarele de înscriere trebuie să conţină următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care dovedesc îndeplinirea condițiilor specifice postului solicitat de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care arată vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae. Proba scrisă se va desfăşura în data de 17 decembrie 2015, iar cea practică pe 21 decembrie 2015.
R.L.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here