Post vacant de consilier, scos la concurs de Primăria Negomir

816

Primăria comunei Negomir organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului aferent funcției publice de execuție vacante de consilier achiziții publice, clasa I, gradul profesional debutant, în cadrul Compartimentului Integrare Europeană, Achiziții Publice. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției publice de execuție vacante sunt: studii universitare de licenţă, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice; fără vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 22 februarie 2021, ora 16.00 – termenul limită de depunere a dosarelor; 8 martie 2021, ora 10.00 – proba scrisă; proba de interviu se va susține în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, iar data și ora susținerii interviului se vor afișa în același timp cu rezultatele probei scrise. Candidații trebuie să îndeplinească toate condițiile prevăzute de art. 465 alin. 1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here