Post vacant de consilier la Compartimentul Financiar, scos la concurs de Primăria Novaci

1768

Primăria orașului Novaci organizează concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție, vacante, de consilier, clasa I, gradul profesional superior, la Serviciul Buget, Financiar-Contabilitate și Resurse Umane. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească toate condițiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: studii universitare de licenţă, absolvite cu diplomă de licentă sau echivalentă în domeniul ştiinţe juridice; vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de minimum 7 ani. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 14 decembrie 2020 – termenul limită de depunere a dosarelor; 29 decembrie 2020, ora 10.00 – proba scrisă; proba interviu se va susține în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul Primăriei orașului Novaci. Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here