Post vacant de consilier debutant, la Primăria Rovinari

1199

Primăria Orașului Rovinari organizează concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Compartiment Stabilire, Urmărire, Executare Silită, Persoane Fizice și Persoane Juridice, din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Orașului Rovinari, județ Gorj. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – nu este cazul.Concursul se va organiza conform calendarului următor: 6 aprilie 2020, ora 16.00 – termenul limită de depunere a dosarelor; 15 aprilie 2020, ora 11.00 – proba scrisă; 22 aprilie 2020, ora 11.00 – proba interviu. Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să arate nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care arată vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here