Post vacant de asistent medical, la Spitalul Rovinari

388

Spitalul Orăşenesc „Sf. Ştefan“, Rovinari organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie, vacante, de asistent medical debutant de balneofizioterapie (PL) –perioada nedeterminată la Compartimentul RMFB. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidaţii trebuie să îndeplinească toate condiţiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt: diplomă şcoală postliceală sanitară (PL); vechime în specialitatea studiilor absolvite nu este necesară; certificat de membru vizat pe anul 2017. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 26 iunie 2017, ora 14.00 – termenul limită de depunere a dosarelor; 3 iulie 2017, ora 10.00 – proba scrisă; 6 iulie 2017, ora 10.00 – proba interviu. Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedescefectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care arată vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; adeverinţă medicală care să dovedească starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; curriculum vitae.
I.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here