Post vacant de administrator financiar, la CJRAE Gorj

283

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE) Gorj organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de conducere vacante, de administrator financiar, grad I.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească toate condițiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: studii universitare de lungă durată – profil economic sau financiar contabil, absolvite cu diplomă de licenţă emisă de universitate acreditată; experienţă şi competenţă în domeniul economic şi financiar contabil necesare încadrării la gradul profesional I; vechime în domeniul economic şi financiar contabil bugetar/contabilitatea instituţiilor publice de minimum 5 ani, cunoştinţe foarte bune de operare PC – Windows, Microsoft Office, Excel, precum şi alte aplicaţii informatice specifice contabilităţii; capacitatea intelectuală şi de specialitate de a lucra într-o unitate cu caracter bugetar, ţinerea la zi a evidenţei financiare şi contabile a instituţiei, efectuarea tuturor situaţiilor şi raportărilor financiare, conform legislaţiei în vigoare, efectuarea execuţiilor bugetare, efectuare şi implementare proceduri operaţionale din domeniul financiar contabil, organizare inventariere patrimoniu, alte sarcini specifice, conform fişei postului; cunoştinţe solide în ceea ce priveşte legislaţia în vigoare din domeniul financiar-contabil şi economic.
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 23 ianuarie 2019 – data limită pentru depunerea dosarelor; 4 februarie 2019, ora 09.00 – proba scrisă; 8 februarie 2019, ora 09.00 – proba interviu; 13 februarie 2019, ora 09.00 – proba practică. Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să arate nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care arată vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here