Post temporar vacant la Şcoala Gimnazială Aninoasa

256

Şcoala Gimnazială Aninoasa organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale de execuție, temporar vacante, de îngrijitor.

Concursul se va desfăşura conform următorului calendar: 11 decembrie 2015, ora 13.00 – proba scrisă; 15 decembrie 2015, ora 13.00 – proba interviu. Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției şi trebuie să conţină următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să dovedească nivelul studiilor și ale altor acte care arată efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care dovedesc vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae.
R.L.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here