Post de tehnician dentar, scos la concurs de Penitenciarul Târgu-Jiu

1226

Penitenciarul Târgu-Jiu a scos la concurs, din sursă externă, în vederea încadrării ca polițist de penitenciare, un post de agent în cadrul sectorului medical – agent (tehnician dentar).

Activitățile specifice concursului se vor derula cu respectarea normelor impuse de actualul context epidemiologic. Condiţiile specifice de ocupare a postului: nivel minim de studii: studii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat, emisă de instituţii acreditate potrivit legii; titlu oficial de calificare în profesia de tehnician dentar (diplome, titluri, sau certificate care atestă formarea şi perfecţionarea în profesia de tehnician dentar); membru al Ordinului Tehnicienilor Dentari din România (sunt necesare certificat de membru şi aviz anual valabil pentru autorizarea exercitării profesiei sau alt document care să ateste dreptul de exercitare a profesiei de tehnician dentar; cunoştinţe şi aptitudini practice necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu (se verifică prin probă practică eliminatorie); autorizaţie de acces la informaţii clasificate conform nivelului prevăzut pentru post, specific fiecărei unităţi.Probele de concurs vor consta în: proba practică de verificare a aptitudinilor necesare îndeplinirii atribuţiilor de serviciu; interviul; proba scrisă pentru examinarea cunoştinţelor specifice postului. Atribuțiile celui care va ocupa postul de tehnician dentar, scos la concurs de Penitenciarul Târgu-Jiu sunt: confecționează lucrări protetice fixe, mobile, mobilizabile, aparate ortodontice, pe baza planului de tratament stabilit de medicul stomatolog; recondiționează și repară protezele dentare; întocmește calculația de preț pentru lucrările dentare; realizează întreținerea curentă a instrumentelor / echipamentelor din laboratorul de tehnică dentară.

Dosarele se depun până pe 19 octombrie
Dosarul de candidat cuprinde cel puţin următoarele documente: a) cererea de înscriere, cu o singură opţiune pentru un singur post din acelaşi anunţ, care cuprinde şi acordul privind înregistrarea audio sau audiovideo a probei interviului, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1b la O.M.J. nr.3065/2020; b) copia actului de identitate (buletin/carte de identitate/carte de identitate provizorie/paşaport); c) copia documentelor care atestă schimbarea numelui, unde este cazul; d) curriculum vitae – model european; e) copia livretului militar, unde este cazul; f) copia diplomei de bacalaureat şi a foii matricole pentru întreaga perioadă a studiilor liceale, sau copia adeverinţei aflate în termen de valabilitate, conform normelor Ministerului Educaţiei şi Cercetării, care să ateste absolvirea studiilor necesare pentru ocuparea postului scos la concurs; pentru studiile absolvite în alte state, candidaţii prezintă documente de echivalare eliberate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării; g) copia carnetului de muncă şi/sau copia adeverinţei care să ateste locurile de muncă avute anterior, funcţiile ocupate, vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate (se pot prezenta și extrase din REVISAL); h) cazierul judiciar; i) declaraţie pe propria răspundere din care rezultă îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 11 lit. e), g) şi i) din Legea nr.145/2019, cu modificările şi completările ulterioare; j) acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal (cuprins în cererea de înscriere); k) alte documente care atestă îndeplinirea condiţiilor de participare la concurs, după caz: copia diplomei, titlurilor, sau certificatelor care atestă formarea şi perfecţionarea în profesia de tehnician dentar; copia certificatului de membru şi avizul anual valabil pentru autorizarea exercitării profesiei sau alt document care să ateste dreptul de exercitare a profesiei, eliberate de Ordinul Tehnicienilor Dentari din România.Dosarele complete se depun la sediul unităţii care are postul scos la concurs până la data de 19.10.2020, inclusiv, ora 16.00. În perioada de înscriere, candidații își pot depune dosarele în intervalul orar 08.00- 16.00, în zilele de luni, miercuri și vineri, respectiv în intervalul orar 10.00-18.00, în zilele de marți și joi.La nivel național, Administraţia Naţională a Penitenciarelor scoate la concurs, din sursă externă, un număr de 122 posturi vacante de execuţie (agent) în cadrul sectorului medical, din aparatul propriu al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi unităţile subordonate.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here