Post de registrator medical, vacant la Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu

378

Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu, județul Gorj, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale temporar vacante de registrator medical debutant la Serviciul de Evaluare şi Statistică Medicală.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare: are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; cunoaște limba română, scris și vorbit; are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; are capacitate deplină de exercițiu; are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs; nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: diplomă de bacalaureat; să fie deţinătorul unei diplome care să ateste efectuarea unei specializări în domeniul informatică, cum ar fi; certificat de calificare profesională cu calificarea de operator introducere, validare şi prelucrare date; certificat de absolvire cu calificarea de operator introducere, validare şi prelucrare date; atestat profesional într-una din specialităţile: informatică; matematică-informatică; matematică-informatică cu predare informatică intensiv, orice alt certificat sau atestat care dovedeşte calificarea de operator introducere, validare şi prelucrare date. Nu se acceptă certificatul de calificare corespunzător nivelului stabilit prin Cadrul naţional al calificărilor eliberat în urma susţinerii şi promovării probei de evaluare a competenţelor digitale, decât dacă rezultatul obţinut la acest examen este recunoscut şi echivalat, la cerere şi conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Știinţifice.

Calendarul concursului de angajare
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 15 martie 2018, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor; 23 martie 2018, ora 09.00: proba scrisă – test grilă; 28 martie 2018, ora 09.00: proba interviu.
Locul de desfăşurare a concursului (proba scrisă şi interviu) este la sala de lectură a Bibliotecii Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu din str. Tudor Vladimirescu nr. 17. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține mai multe documente. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu din Str. Progresului nr. 18, telefon 0253/237.803, interior 307.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here