Post de referent, scos la concurs de Primăria Rovinari

684

Primăria orașului Rovinari organizează concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de referent, clasa III, grad profesional principal din cadrul Compartiment Stabilire, Urmărire, Executare Silită, Persoane Fizice și Persoane Juridice, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Rovinari.

Concursul pentru ocuparea funcției publice execuție vacantă de referent, clasa III,grad profesional principal va avea loc la sediul Primăriei orașului Rovinari, în sala de ședințe a Consiliului Local Rovinari după cum urmează: în data de 15 februarie 2021, orele 11.00 va avea loc proba scrisă; în data de 18 februarie 2021, orele 11.00 va avea loc interviul. Dosarele de înscriere la concurs se depun în perioada 11 ianuarie 2021 – 1 februarie 2021, orele 16.00, la sediul Primăriei orașului Rovinari – Compartiment Centrul de Informare a Cetățeanului, Registratură. Durata timpului de muncă este de 8 ore pe zi și de 40 de ore pe săptămână. Condiții specifice pentru ocuparea prin concurs a funcției publice de execuție vacantă de referent, clasa III, grad profesional principal din cadrul Compartiment Stabilire, Urmărire, Executare Silită, Persoane Fizice și Persoane Juridice: studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de minim 5 ani. Totodată, candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 465, alineat 1, din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here