Post de profesor logoped, scos la concurs de CJRAE Gorj

743

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE) Gorj organizează concurs pentru ocuparea unui post de profesor logoped la CJRAE Gorj/Liceul Tehnologic Turceni, pe perioadă determinată, până la finalizarea anului școlar în curs. Persoanele interesate se pot înscrie la concurs până la data de 12 martie 2021.

Se pot înscrie la concurs absolvenți cu diplomă ai învățământului superior cu specializările detaliate în Centralizatorul privind disciplinele de învățământ, domeniile și specializările, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învățământul preuniversitar, aprobat prin Ordinul nr. 3229/2021, care au capacitatea de exercitare deplină a drepturilor și o conduită morală conformă deontologiei profesionale. Nu au dreptul să participe la concurs persoanele care au fost înlăturate din învățământ printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală, persoanele care nu prezintă un document medical din care să reiasă faptul că nu există incompatibilități de ordin medical cu funcția didactică, precum și persoanele care au fost eliminate pentru fraudă sau tentativă de fraudă în cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunea 2020. Pentru înscrierea la concurs, candidații trebuie să depună la secretariatul unității de învățământ un dosar care va conține următoarele documente: opis (2 exemplare), cerere pentru participare concurs (disponibilă pe site-ul CJRAE Gorj), copie de pe cartea de identitate, copie de pe acte de studii și foaie matricolă, copie de pe actele care atestă frecventarea și promovarea modului pedagogic (nivel I), copii de pe certificatele de obținere a gradelor didactice (dacă este cazul), copii de pe certificatele de naștere și căsătorie (pentru cei care și-au schimbat numele), copia deciziei inspectoratului școlar sau a întreprinderii de întrerupere a activității (dacă este cazul), adeverință din care să rezulte vechimea efectivă în învățământ (dacă este cazul), aviz medical din care să rezulte că este apt/aptă pentru a preda în învățământ, cazier judiciar, adeverință privind vechimea în muncă (dacă este cazul), copie de pe carnetul de muncă și/sau copia filei corespunzătoare din Registrul General de Evidență a Salariaților (dacă este cazul), declarație pe propria răspundere că nu desfășoară activități incompatibile cu demnitatea funcției didactice și nu a fost îndepărtat(ă) din învățământ pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală.
Candidații ale căror dosare vor fi selectate în vederea participării la concurs vor susține o probă scrisă, programată pe 19 martie, probă ale cărei rezultate vor fi afișate pe 22 martie. Mai multe detalii privind calendarul concursului sunt disponibile pe site-ul CJRAE Gorj, cjraegorj.ro, precum și pe site-ul IȘJ Gorj, isjgorj.ro.
R.L.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here