Post de îngrijitor, scos la concurs la Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj

892

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante de îngrijitor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească toate condițiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare. Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: studii generale; vechime în muncă – minimum 1 an. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 2 aprilie 2021, inclusiv – termenul limită de depunere a dosarelor; 12 aprilie 2021, ora 10.00 – proba practică – Târgu-Jiu, str. Geneva nr. 11; 15 aprilie 2021, ora 10.00 – proba interviu. Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here