Post de director, vacant la UCB

392

Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Județul Gorj, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de conducere, vacante de director general administrativ în cadrul Direcţiei generale administrative. Dosarele de concurs se depun până pe 9 ianuarie.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de conducere, vacante de director general administrativ în cadrul Direcţiei generale administrative sunt: studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă de lungă durată (sau echivalente: diplomă de licenţă şi diplomă de master pentru absolvenţii studiilor universitare Bologna) în domeniul economic, tehnic sau juridic; vechime în specialitatea studiilor superioare: minimum 5 ani; -cunoştinţe avansate de utilizare SEAP; cunoştinţe de operare pe calculator (MS Office, Internet Explorer, etc.) – nivel mediu; nu a avut încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani.

Calendarul concursului
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 09 ianuarie 2017, ora 16.00: termenul limită de depunere a dosarelor; 16 ianuarie 2017, ora 10.00: proba scrisă – la sediul Rectoratului, din Calea Eroilor nr. 30 ; 19 ianuarie 2017, ora 10.00: proba interviu – la sediul Rectoratului, din Calea Eroilor nr. 30. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să dovedească nivelul studiilor și ale altor acte care arată efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să dovedească starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Universității ,,Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, din strada Unirii, nr. 36, telefon: 0253/223.971, interior 115.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here