Post de consilier pe Protecție Socială, scos la concurs de Primăria Rovinari

839

Primăria Orașului Rovinari organizează concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional principal, din cadrul Compartimentului Protecție Socială, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Rovinari. Concursul va avea loc la sediul unității administrative-teritoriale, în sala de ședințe a Consiliului Local Rovinari, după cum urmează: în data de 31 mai 2021, ora 11.00, va avea loc proba scrisă; în data de 3 iunie 2021, ora 11.00, va avea loc interviul. Dosarele de înscriere la concursul pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional principal, din cadrul Compartimentului Protecție Socială, se depun până la data de 17 mai 2021, ora 16.00, la Compartimentul Centrul de Informare a Cetățeanului, Registratură. Condițiile specifice pentru ocuparea funcției sunt: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă; minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice; candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 465, alineat 1, din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here