Post de conducător auto, scos la concurs de Penitenciarul Târgu-Jiu

3625

Penitenciarul Târgu-Jiu scoate la concurs, din sursă externă, în vederea încadrării ca polițist de penitenciare, un post de agent — conducător auto.

Dosarele complete se depun la sediul Penitenciarului Târgu-Jiu până la data de 26 octombrie 2020, inclusiv, ora 16.00. Viitorul angajat va avea ca și atribuții următoarele: verificarea tehnică înainte de plecarea în cursă şi pe parcurs a autovehiculului, întreţinerea tehnică zilnică a autovehiculului la terminarea zilei de lucru (înapoierea din cursă), executarea operaţiunilor de verificare şi întreţinere tehnică a autovehiculelor ce le are în primire, exploatarea autovehiculului punând accent pe funcţionarea în siguranţă a acestuia, prevenirea accidentelor de circulaţie şi evenimentelor tehnice.Condiţiile specifice de ocupare a postului sunt: nivel minim de studii – studii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat, emisă de instituţii acreditate potrivit legii; permis de conducere aferent categoriilor B, BE, C, CE, D, DE; autorizaţie de acces la informaţii clasificate conform nivelului prevăzut pentru post, specific fiecărei unităţi. Probele de concurs vor consta în interviu, respectiv probă scrisă pentru examinarea cunoştinţelor specifice postului. Dosarul de candidat cuprinde cel puţin următoarele documente: a) cererea de înscriere, cu o singură opţiune pentru un singur post din acelaşi anunţ, care cuprinde şi acordul privind înregistrarea audio sau audiovideo a probei interviului, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1b la O.M.J. nr.3065/2020; b) copia actului de identitate (buletin/carte de identitate/carte de identitate provizorie/paşaport); c) copia documentelor care atestă schimbarea numelui, unde este cazul; d) curriculum vitae – model european; e) copia livretului militar, unde este cazul; f) copia diplomei de bacalaureat şi a foii matricole pentru întreaga perioadă a studiilor liceale, sau copia adeverinţei aflate în termen de valabilitate, conform normelor Ministerului Educaţiei şi Cercetării, care să ateste absolvirea studiilor necesare pentru ocuparea postului scos la concurs; pentru studiile absolvite în alte state, candidaţii prezintă documente de echivalare eliberate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării; g) copia carnetului de muncă şi/sau copia adeverinţei care să ateste locurile de muncă avute anterior, funcţiile ocupate, vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate (se pot prezenta și extrase din REVISAL); h) cazierul judiciar; i) declaraţie pe propria răspundere din care rezultă îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 11 lit. e), g) şi i) din Legea nr.145/2019, cu modificările şi completările ulterioare; j) acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal (cuprins în cererea de înscriere); k) alte documente care atestă îndeplinirea condiţiilor de participare la concurs, după caz.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here