Post de asistent medical generalist, scos la concurs de Spitalul Dobrița

2483

Spitalul de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” din comuna Runcu organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante, de asistent medical generalist, studii PL. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească toate condițiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: diplomă de școală sanitară postliceală în specialitatea generalist sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997; vechime în specialitatea postului – minimum 6 (șase) luni. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 30 martie 2021, ora 15.00 – termenul limită de depunere a dosarelor; documentele scanate se depun la adresa de e-mail office.spitaltv@gmail.com, iar la subiectul mesajului se va scrie „Dosar concurs asistent medical generalist, numele și prenumele”; 6 aprilie 2021, ora 10.00 – proba scrisă – sala de ședințe, etajul II al clădirii; 12 aprilie 2021, ora 10.00 – proba interviu. Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here