Peste 200 de locuri pentru viitorii experţi în managementul educaţional din Gorj

319

Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj pune la dispoziţia cadrelor didactice din judeţ care aspiră la statutul de expert în managementul educaţional 210 locuri. Înscrierile la concursul de selecţie în vederea constituirii corpului naţional de experţi au debutat marţi şi se vor încheia pe 22 februarie. Înscrierile se fac online, la adresa http://cnme.edu.ro/înscriere/.

La concursul de selecţie pentru dobândirea calităţii de membru al corpului naţional de experţi în management educaţional poate participa orice cadru didactic care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: face dovada acumulării a 60 de credite transferabile în cadrul unor programe acreditate de formare în domeniul managementului educaţional; este titular în învăţământul preuniversitar/într-o unitate de învăţământ şi are cel puţin gradul didactic II; a obţinut calificativul “foarte bine” în ultimii 4 ani şi nu a fost sancţionat disciplinar în anul şcolar curent; nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere sau de îndrumare şi control în învăţământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală; nu a fost exclus, conform prevederilor art. 21, din Registrul naţional al experţilor în management educaţional. Lista candidaţilor admişi în etapa de selecţie online va fi afişată în cursul zilei de 22 februarie, după care, în perioada 23-24 februarie, între orele 13:00 – 16:00, aceştia vor trebui să-şi depună portofoliile la inspectoratul şcolar.

Ce documente trebuie să conţină dosarul de înscriere
Dosarul de înscriere trebuie să conţină următoarele documente: cerere de înscriere; curriculum vitae, redactat după modelul comun european; portofoliu personal, care să cuprindă dovezi referitoare la îndeplinirea criteriilor generale; copii legalizate la notariat sau la alte autorităţi învestite cu acest drept ale actelor de studii, diplomei/diplomei de licenţă şi ale certificatului/adeverinţei/diplomei de absolvire a unui program acreditat de formare în domeniul managementului educaţional, cu minimum 60 de credite transferabile; certificatul de naştere şi, dacă este cazul, certificatul de căsătorie; actul de titularizare în învăţământ; adeverinţe/certificate/diplome de acordare a gradelor didactice/titlului ştiinţific de doctor; documentul, carnetul de muncă/documentul echivalent, eliberat de unitatea de învăţământ/instituţia de la care provine candidatul, completat la zi; hotărâri judecătoreşti, pentru persoanele care şi-au schimbat numele din diferite motive; adeverinţă cu calificativele din ultimii 4 ani, în original; cazier judiciar în original; declaraţie pe propria răspundere prin care să confirme că documentele depuse la dosar aparţin candidatului şi că prin acestea sunt certificate activităţile desfăşurate; opisul dosarului, în două exemplare, pe care se va consemna numărul total de file. În perioada 25-26 februarie, inspectoratele şcolare vor transmite la MECŞ lista candidaţilor declaraţi admişi după etapa de selecţie online, care la data înscrierii la selecţie ocupă o funcţie de conducere sau de îndrumare şi control din inspectoratul şcolar, precum şi dosarele acestora.

Rezultate finale, afişate în perioada 25-26 martie
Portofoliile candidaţilor vor fi evaluate în perioada 27 februarie – 5 martie, de către comisiile de evaluare constituite la nivelul inspectoratului şcolar, respectiv la nivelul MECŞ. Rezultatele selecţiei vor fi validate în cursul zilei de 6 martie de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar; în aceeaşi zi vor fi afişate şi rezultatele evaluării, în ordinea descrescătoare a punctajelor. În intervalul 9-13 martie, candidaţii nemulţumiţi de punctajele obţinute vor putea depune contestaţii; acestea vor fi soluţionate până pe 24 martie, urmând ca rezultatele finale ale evaluării portofoliilor să fie afişate în perioada 25-26 martie.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here