Peste 100 de aspiranți la statutul de expert în management educațional în Gorj

510

Peste 100 de cadre didactice din județul Gorj s-au încris la cea mai recentă serie a concursului pentru constituirea Corpului Național de Experți în Management Educațional. Șapte dintre aceștia sunt directori.

Ministerul Educației Naționale a afișat, ieri, lista cadrelor didactice care au trecut de prima etapă a concursului pentru constituirea Corpului Național de Experți în Management Educațional (CNEME), etapa de selecție online. Pe această listă figurează și numele a 111 cadre didactice din județul Gorj – profesori, învățători și educatoare. Printre aspiranții la statutul de expert în management educațional se numără însă și câteva cadre didactice care în prezent dețin funcția de director. Este vorba de: Bobei Alina Georgiana (Școala Gimnazială Scoarța), Dănășel Gheorghe Constatin (Școala Gimnazială Sâmbotin), Gheorghiță Elena (Școala Gimnazială Plopșoru), Merișor Adela Petruța (Școala Gimnazială Nr. 1 Urdari), Pleșa Mirela (Școala Gimnazială Nr. 1 Țicleni), Popa Vladimir (Clubul Școlar Sportiv Târgu-Jiu) și Raț Florin Adrian (Școala Gimnazială Samarinești). Cei șapte au fost numiți directori prin detașare în interesul învățământului în această iarnă, pe locuri rămase vacante după desfășurarea concursului pentru ocuparea posturilor de director și director adjunct din învățământul preuniversitar organizat de Ministerul Educației. Reamintim că, la nivelul județului Gorj, din totalul de 112 posturi de director scoase la concurs în toamna acestui an au fost ocupate 79, rămânând vacante 33. Din aceste 79 de posturi, 59 au fost ocupate de persoane care au mai deținut această funcție în aceeași unitate de învățământ, trei de către persoane care au deținut funcția de director adjunct în aceeași unitate de învățământ, 14 de cadre didactice din aceeași unitate de învățământ și trei de cadre didactice din altă unitate de învățământ. În ceea ce privește posturile de director adjunct, din cele 50 de astfel de posturi scoase la concurs au fost ocupate doar 29, 20 de persoane care au ocupat această funcție, în aceeași unitate de învățământ, și anterior concursului, 8 de cadre didactice din aceeași unitate de învățământ și 1 de un cadru didactic din altă unitate de învățământ. Posturile rămase vacante după acest concurs au fost ocupate prin detașare în interesul învățământului.

Candidații, așteptați să-și depună portofoliile
Începând de ieri și până pe 23 ianuarie, candidații care au trecut de prima etapă a concursului pentru CNEME sunt așteptați să depună, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Gorj, portofoliul cu documentele prevăzute la art. 7 din Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, aprobată prin Ordinul ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 5.549/2011, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv: cerere de înscriere, curriculum vitae, redactat după modelul comun european, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.021/2004 pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae, copii legalizate la notariat sau alte autorități învestite cu acest drept ale actelor de studii și copii certificate ”conform cu originalul” după cartea de identitate, certificatul de naștere, certificatul de căsătorie, actul de titularizare în învățământ, adeverinţe/certificate/diplome de acordare a gradelor didactice/titlului ştiinţific de doctor, documentul, carnetul de muncă/documentul echivalent (adeverinţă REVISAL), conform prevederilor art. 34 alin. (5) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, eliberat de unitatea de învăţământ/instituţia de la care provine candidatul, completat la zi și hotărâri judecătoreşti, pentru persoanele care şi-au schimbat numele din diferite motive, adeverinţă cu calificativele din ultimii 4 ani, în original, cazier judiciar, în original, declaraţie pe propria răspundere prin care să confirme că documentele depuse la dosar aparţin candidatului şi că prin acestea sunt certificate activităţile desfăşurate, adeverinţă că nu a fost sancţionat disciplinar în anul şcolar curent, în original, și portofoliul personal al candidatului. Astăzi și mâine, portofoliile pot fi depuse la sediul IȘJ Gorj în intervalul orar 13.00 – 15.30, vineri între orele 13.00 și 14.00, iar luni în intervalul orar 09.00 – 15.30.

Primele rezultate, pe 3 februarie
Între 24 și 26 ianuarie, inspectoratele şcolare vor transmite la Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice lista candidaţilor declaraţi admişi după etapa de selecţie online, care la data înscrierii la selecţie ocupă o funcţie de conducere sau de îndrumare şi control din inspectoratul şcolar, precum şi dosarele acestora. Evaluarea portofoliilor candidaţilor de către comisiile de evaluare constituite la nivelul inspectoratului şcolar, respectiv la nivelul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice se va face în perioada 27 ianuarie – 1 februarie 2017, urmând ca pe 2 februrie să fie validate rezultatele selecţiei de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar. Tot pe 2 februarie este programată și transmiterea către inspectoratele şcolare a rezultatelor selecţiei făcute de comisia de evaluare constituită la nivelul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, în vederea afişării acestora la sediul inspectoratului şcolar. Rezultatele evaluării, în ordinea descrescătoare a punctajelor, vor fi afișate pe 3 februarie, iar eventualele contestații vor putea fi depuse în perioada 6-10 februarie, la inspectoratul școlar sau la Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, după caz. Aceste contestații vor fi soluționate până pe 13 februarie, când este programată transmiterea de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice a rezultatelor contestaţiilor la inspectoratul şcolar. În zilele de 14 și 15 februarie, inspectoratele școlare vor întocmi listele cuprinzând candidaţii promovaţi şi înaintarea acestor liste la Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, iar pe 16 februarie va fi emis ordinul ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Știinţifice privind înscrierea cadrelor didactice declarate promovate în Registrul naţional al experţilor în management educaţional. Reamintim că la concursul de selecție pentru dobândirea calităţii de membru al corpului național de experți în management educațional poate participa orice cadru didactic care îndeplinește cumulativ următoarele condiții: face dovada acumulării a 60 de credite transferabile în cadrul unor programe acreditate de formare în domeniul managementului educațional, este titular în învățământ și are cel puțin gradul didactic II sau titlul științific de doctor, a obținut calificativul „foarte bine“ în ultimii 4 ani și nu a fost sancționat disciplinar în anul școlar curent, nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcție de conducere sau de îndrumare și control în învățământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală și nici nu a fost exclus, conform prevederilor 21, din Registrul național al experților în management educațional. În prezent, în Registrul naţional al experţilor în management educaţional figurează numele a peste 600 de cadre didactice din județul Gorj. Calitatea de membru al CNEME este obligatorie pentru cadrele didactice care doresc să ocupe funcții de conducere în învățământ.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here