Personal nou la Penitenciarul Târgu-Jiu! Se caută un asistent medical și un contabil!

1483

Penitenciarul Târgu-Jiu scoate la concurs, din sursă externă, în vederea încadrării ca polițist de penitenciare, un post de contabil în cadrul sectorului economico-administrativ, precum și un post de asistent medical generalist în cadrul sectorului medical.

Dosarele complete se depun la sediul Penitenciarului Târgu-Jiu până la data de 23 august 2021, inclusiv, ora 15.30. În perioada de înscriere, candidații își pot depune dosarele în intervalul orar 07.30 – 15.30, în zilele de luni – vineri. Dosarul de candidat va cuprinde cel puţin următoarele documente: a) cererea de înscriere, cu o singură opţiune pentru un singur post din acelaşi anunţ, care cuprinde şi acordul privind înregistrarea audio sau audio-video a probei interviului, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1b la O.M.J. nr.3065/2020; b) copia actului de identitate (buletin/carte de identitate/carte de identitate provizorie/paşaport); c) copia documentelor care atestă schimbarea numelui, unde este cazul; d) curriculum vitae – model european; e) copia livretului militar, unde este cazul; f) copia diplomei de bacalaureat şi a foii matricole pentru întreaga perioadă a studiilor liceale, sau copia adeverinţei aflate în termen de valabilitate, conform normelor Ministerului Educaţiei şi Cercetării, care să ateste absolvirea studiilor necesare pentru ocuparea postului scos la concurs; pentru studiile absolvite în alte state, candidaţii prezintă documente de echivalare eliberate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării; g) copia carnetului de muncă şi/sau copia adeverinţei care să ateste locurile de muncă avute anterior, funcţiile ocupate, vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate (se pot prezenta și extrase din REVISAL); h) cazierul judiciar; i) declaraţie pe propria răspundere din care rezultă îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 11 lit. e), g) şi i) din Legea nr.145/2019, cu modificările şi completările ulterioare; j) acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal (cuprins în cererea de înscriere); k) alte documente care atestă îndeplinirea condiţiilor de participare la concurs, după caz. Pentru postul de contabil, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții: nivel minim de studii: studii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat, emisă de instituţii acreditate potrivit legii, în domeniul economic şi certificat/atestat de calificare profesională obţinut la absolvirea liceului în specializarea tehnician în activităţi economice, finanţe-contabilitate, finanţe, contabilitate; cunoştinţe de operare pe calculator: nivel I (se verifică prin probă practică eliminatorie); autorizaţie de acces la informaţii clasificate conform nivelului prevăzut pentru post, specific fiecărei unităţi. De asemenea, pentru postul de asistent medical generalist sunt impuse următoarele condiții: studii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat, emisă de instituţii acreditate potrivit legii; absolvent de studii medii sau postliceale în specialitatea asistent medical generalist, titularul unuia dintre titlurile oficiale de calificare prevăzute la Anexa nr.1 din O.U.G. nr. 144/2008 (absolvenţilor de studii superioare în specialitatea asistent medical generalist le sunt recunoscute studiile în vederea participării la concurs şi ocupării postului, dar pot fi încadraţi conform prevederilor specifice sistemului penitenciar, respectiv pe funcţii de agent de poliţie penitenciară – studii liceale); membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor si Asistenţilor Medicali din România (sunt necesare certificat de membru şi aviz anual valabil pentru autorizarea exercitării profesiei sau alt document care să ateste dreptul de exercitare a profesiei de asistent medical generalist (adeverinţa prevăzută de art. 2 din Hotărârea nr. 35/2015), eliberate de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor si Asistenţilor Medicali din România); cunoştinţe şi aptitudini practice necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu (se verifică prin probă practică eliminatorie); autorizaţie de acces la informaţii clasificate conform nivelului prevăzut pentru post, specific fiecărei unităţi.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here