Patru posturi vacante la Spitalul Cărbuneşti

491

Spitalul Orăşenesc de Urgenţă Târgu Cărbuneşti organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, de: fiziokinetoterapeut debutant; spălătoreasă; muncitor calificat IV – fochist; portar. Proba scrisă se va susţine pe 28 martie.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare: a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; b) cunoaște limba română, scris și vorbit; c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; d) are capacitate deplină de exercițiu; e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs; g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: fiziokinetoterapeut – să deţină diplomă de licenţă în specialitate; portar – să deţină certificat de absolvire a cursului de agent de pază şi ordine/agent de securitate şi atestat profesional eliberat de Direcţia judeţeană de Poliţie; fochist – să deţină certificat de calificare pentru meseria de fochist pentru cazane de apă caldă şi cazane de abur de joasă presiune; autorizaţie ISCIR pentru cazane de apă caldă şi cazane de abur de joasă presiune; spălătoreasă: – studii generale sau medii.

Calendarul concursului
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 28 martie 2016, ora 09.00: proba scrisă; 31 martie 2016, ora 09.00: proba interviu. Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de zece zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să dovedească nivelul studiilor și ale altor acte care arată efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult șase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Orăşenesc de Urgenţă Târgu Cărbuneşti, cu sediul în localitatea Târgu Cărbuneşti, Str. Eroilor nr. 51, judeţul Gorj, telefon 0253/378.165, fax: 0253/378.085, e-mail: sp_carb@yahoo.com.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here