Până pe 27 aprilie, CJAS încheie contractele pe 2015 cu furnizorii de servicii medicale

318

Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate (CJAS) Gorj anunţă demararea perioadei de contractare, pentru anul 2015, cu furnizorii de servicii medicale, medicamente şi materiale sanitare, dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu şi servicii de dializă cu furnizori privaţi de dializă. Termenul limită de încheiere a contractelor este 27 aprilie.

Pentru furnizorii care la data de 31 martie 2015 se află în relaţie contractuală cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Gorj, contractele pentru anul 2014 se prelungesc prin acordul părţilor până la data de 31.12.2015, prin acte adiţionale. Astfel, furnizorii respectivi vor reînnoi, în perioada 8-10 aprilie 2015, documentele depuse la contractarea din cursul anului 2014 a căror valabilitate expiră. De asemenea, în aceeaşi perioadă furnizorii respectivi vor depune şi documentele nou prevăzute prin Ordinul comun MS/CNAS  nr. 388/186/2015, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a HG nr.400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului – cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015. „Documentele depuse la contractarea din cursul anului 2014, precum şi documentele nou prevăzute a fi depuse se vor transmite obligatoriu şi în format electronic asumate prin semnătură electronică extinsă a reprezentantului legal”, a confirmat Daniel Bondoc, preşedintele Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate.

Contractare şi pentru cei care nu sunt în relaţie cu CJAS
Pentru furnizorii care nu se află în relaţie contractuală cu CJAS Gorj, până la data de 31 martie, se fac aplicabile prevederile art.10 din HG nr.400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, cu modificările şi completările ulterioare, urmând a fi încheiate contracte cu valabilitate până la data de 31.12.2015. „În acest sens, în perioada 8-10 aprilie 2015, invităm toţi furnizorii de servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale şi servicii private de dializă, care la data de 31 martie 2015 nu se află în relaţie contractuală cu CJAS Gorj, să depună la sediul instituţiei noastre cererile de intrare în relaţie contractuală însoţite de documentele prevăzute de legislaţia în vigoare, în vederea încheierii contractelor pentru anul 2015”, a explicat Daniel Bondoc, preşedintele Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate.
Nu vor fi primite cererile care nu au anexate toate documentele prevăzute, în ordinea stabilită şi afişată pe site-ul instituţiei, certificate de conformitate cu originalul prin semnătura reprezentantului legal şi ştampila furnizorului, şi care nu au fost transmise şi în format electronic asumate prin semnătura electronică extinsă a reprezentantului legal.

Termene limită
În data de 15 aprilie se va afişa lista furnizorilor pe domenii de asistenţă medicală care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate în vederea contractării pentru anul 2015, precum şi lista furnizorilor respinşi la contractare, cu detalierea exactă a motivelor pentru care au fost respinşi, furnizorii având posibilitatea să le conteste în termen de 24 de ore de la afişare.
Contestaţiile vor fi soluţionate de către comisia desemnată în acest scop, iar rezultatele contestaţiilor vor fi afişate la sediul CJAS Gorj, în data de 17 aprilie.
Termenul limită pentru încheierea contractelor este 27 aprilie 2015.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here