O școală din Gorj caută bucătar

238

Şcoala Gimnazială Nr. 1 „George Uscătescu” din Târgu-Cărbuneşti angajează bucătar cu jumătate de normă. Concursul pentru ocuparea funcției postului respectiv se va desfășura la începutul lunii septembrie, dar cei interesați se pot înscrie până la data de 23 august.

Pentru a putea participa la concurs, eventualii candidați trebuie să aibă studii liceale și 5 ani vechime în specialitatea studiilor. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 23 august 2016 – termenul limită pentru depunerea dosarelor, 1 septembrie 2016, ora 09.00 – proba scrisă, 1 septembrie 2016, ora 13.00 – proba practică și 2 septembrie 2016, ora 09.00 – proba interviu. Dosarele de concurs trebuie să conțină următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să dovedească nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care dovedesc îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care arată vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae.
R.L.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here