O școală din Gorj caută administrator financiar

306

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Negomir organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată funcției de administrator financiar. Cei interesați se pot înscrie până la data de 19 august, urmând ca probele să se desfășoare în perioada 29-31 august.

La concurs se pot înscrie persoanele cu studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe economice, și minimum șapte ani vechime în specialitatea studiilor. Data limită pentru depunerea dosarelor de concurs este 19 august.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aceste dosare trebuie să conțină următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să dovedească nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care arată îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să dovedească starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae.

Se caută și șofer
Aceeași unitate de învățământ organizează, tot luna aceasta și concurs pentru ocuparea funcției de muncitor calificat IV (şofer). Pentru acest post pot candida persoanele cu permis de conducere categoria D, atestat pentru transportul rutier de persoane și minimum 1 an vechime.
Calendarul de desfășurare a concursului este identic cu cel al postului de administrator financiar.
R.L.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here