O școală din Gorj caută administrator financiar

535

Şcoala Gimnazială din Capu Dealului, comuna Brăneşti, va organiza luna viitoare concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacantă de administrator financiar gradul III (contabil-şef) 0,5 normă. Cei interesați se pot înscrie până la data de 5 septembrie.

La concurs se pot înscrie persoanele cu studii de specialitate de lungă durată şi vechime în domeniu bugetar şi contabilitate, care cunosc limba română (scris și vorbit), au cunoștințe de operare pe calculator (nivel mediu) și vechime minimă de 3 ani în specialitatea studiilor. Pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente: curriculum vitae, cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare, copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz, copiile documentelor care să dovedească nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică, carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie, cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează și adeverință medicală care să dovedească starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate. Candidații vor susține o probă scrisă și un interviu. Proba scrisă este programată pe 19 septembrie, iar interviul pe 20 septembrie.
R.L.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here