O nouă rundă de selecţie a experţilor în educaţie

345

În perioada septembrie – octombrie, Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice (MECS) va organiza o nouă rundă a concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea Corpului naţional de experţi în management educaţional.

La concurs poate participa orice cadru didactic care îndeplineşte cumulativ cinci condiţii: face dovada acumulării a 60 de credite transferabile în cadrul unor programe acreditate de formare în domeniul managementului educaţional; este titular în învăţământul preuniversitar/într-o unitate de învăţământ şi are cel puţin gradul didactic II; a obţinut calificativul “foarte bine” în ultimii 4 ani şi nu a fost sancţionat disciplinar în anul şcolar curent; nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere sau de îndrumare şi control în învăţământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală; nu a fost exclus, conform prevederilor art. 21, din Registrul naţional al experţilor în management educaţional. Candidaţii vor completa formularul de selecţie online, în perioada 21 septembrie – 5 octombrie, iar în perioada 5 – 6 octombrie 2015 vor trebui să depună, la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Gorj, portofoliul cu documentele prevăzute de legislaţia în vigoare: cerere de înscriere; curriculum vitae, redactat după modelul comun european; portofoliu personal, care să cuprindă dovezi referitoare la îndeplinirea criteriilor generale; copii legalizate la notariat sau la alte autorităţi învestite cu acest drept ale actelor de studii, diplomei/diplomei de licenţă şi ale certificatului/adeverinţei/diplomei de absolvire a unui program acreditat de formare în domeniul managementului educaţional, cu minimum 60 de credite transferabile; certificatul de naştere şi, dacă este cazul, certificatul de căsătorie; actul de titularizare în învăţământ; adeverinţe/certificate/diplome de acordare a gradelor didactice/titlului ştiinţific de doctor; documentul, carnetul de muncă/documentul echivalent, eliberat de unitatea de învăţământ/instituţia de la care provine candidatul, completat la zi; hotărâri judecătoreşti, pentru persoanele care şi-au schimbat numele din diferite motive; adeverinţă cu calificativele din ultimii 4 ani, în original; cazier judiciar în original; declaraţie pe propria răspundere prin care să confirme că documentele depuse la dosar aparţin candidatului şi că prin acestea sunt certificate activităţile desfăşurate; opisul dosarului, în două exemplare, pe care se va consemna numărul total de file. Calitatea de membru al corpului naţional de experţi în managementul educaţional se dobândeşte prin înscrierea în registrul naţional al experţilor în management educaţional, în urma promovării concursului de selecţie, şi este obligatorie pentru cei care doresc să ocupe funcţii de conducere în învăţământ.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here