O grădiniţă din Târgu-Jiu recrutează administrator de patrimoniu

282

Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 1, cu sediul în Târgu-Jiu, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale vacante, de administrator patrimoniu debutant. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidaţii trebuie să îndeplinească toate condiţiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt: nivelul studiilor inginer/subinginer/economist; spirit organizatoric; abilităţi de comunicare, relaţionale şi de lucru în echipă; capacitate de gestionare a timpului şi priorităţilor; capacitatea de a lua decizii eficiente. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 21 august 2017, ora 15.00 – data limită de depunere a dosarelor; 29 august 2017, ora 09.00 – proba scrisă; 4 septembrie 2017, ora 09.00 – proba interviu.
Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să dovedească nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care arată îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; adeverinţă medicală care să dovedească starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here