Nouă posturi de asistent medical, vacante la Spitalul Târgu-Cărbuneşti

416

Spitalul Orăşenesc de Urgenţă Târgu-Cărbuneşti organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:  asistent medical debutant: 1 post (PL/SSD/S) – vacant cabinet ambulatoriu – endocrinologie; asistent medical debutant: 1 post (PL/SSD/S) – vacant cabinet ambulatoriu – diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice; asistent medical debutant: 1 post (PL/SSD/S) – vacant cabinet ambulatoriu – boli infecţioase; asistent medical debutant: 1 post (PL/SSD/S) – vacant cabinet ambulatoriu – chirurgie plastică şi neurochirurgie reconstructivă; asistent medical debutant: 1 post (PL/SSD/S) – vacant cabinet ambulatoriu – medicină internă CS Căpreni; asistent medical debutant: 1 post (PL/SSD/S) – vacant cabinet ambulatoriu – medicină internă CS Logreşti; asistent medical debutant: 1 post (PL/SSD/S) – vacant laborator radiologie şi imagistică medicală; asistent medical debutant: 1 post (PL/SSD/S) – vacant cabinet ambulatoriu – cardiologie; asistent medical principal: 1 post (PL/SSD/S) – vacant cabinet ambulatoriu – medicină internă.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare: are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; cunoaște limba română, scris și vorbit; are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; are capacitate deplină de exercițiu; are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs; nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: diplomă de absolvire a şcolii sanitare postliceale, diplomă de absolvire; a învăţământului superior de 3 ani în specialitate sau diplomă de licenţă în specialitate.

Calendarul concursurilor de angajare
Concursul pentru ocuparea celor 9 posturi vacante de asistent medical se va organiza conform calendarului următor: 12 ianuarie 2016, ora 09.00: proba scrisă; 15 ianuarie 2016, ora 09.00: proba interviu.
Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de zece zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să dovedească nivelul studiilor și ale altor acte care arată efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care dovedesc îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberarea cu cel mult şase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Orăşenesc de Urgenţă din Târgu-Cărbuneşti, Judeţul Gorj, str. Eroilor nr. 51, telefon: 0253/378.165, fax 0253378085, e-mail sp_carb@yahoo.com.
M.S.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here