Noi membri din Gorj în CNEME

654

Alte 34 de cadre didactice din Gorj au devenit membre ale Corpului Național de Experți în Management Educațional (CNEME) după ce au promovat cea de-a 17-a serie a concursului organizat în acest sens.

Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Gorj a afișat rezultatele inițiale ale concursului pentru constituirea CNEME. Potrivit datelor afișate pe site-ul instituției, dintre cele 50 de cadre didactice din județul nostru care au trecut de prima etapă a selecției viitorilor experți în management educațional, doar 34 au reușit să obțină, în urma evaluării portofoliilor de către comisiile constituite la nivelul inspectoratului școlar, punctajul necesar pentru a fi declarate promovate. Cel mai mare punctaj, de 95 de puncte, a fost obținut de Olivia Fometescu, profesor la Liceul Energetic Târgu-Jiu, și Florin Cătălin Garcea, de la Școala Gimnazială Lihulești. Candidații nemulțumiți de punctajele obținute au termen până pe 15 ianuarie pentru a depune contestații, acestea urmând a fi soluționate până pe 18 ianuarie. Listele finale cuprinzând candidații promovați vor fi întocmite pe 19 ianuarie, iar ordinul de ministru privind înscrierea cadrelor didactice declarate promovate în Registrul Naţional de Experţi în Management Educaţional va fi emis până la sfârșitul acestei luni. Reamintim că, la concursul de selecție pentru dobândirea calității de membru al corpului național de experți în management educațional poate participa orice cadru didactic care îndeplinește cumulativ următoarele condiții: face dovada acumulării a 60 de credite transferabile în cadrul unor programe acreditate de formare în domeniul managementului educațional; este titular în învățământ și are cel puțin gradul didactic II sau titlul științific de doctor; a obținut calificativul „foarte bine“ în ultimii 4 ani și nu a fost sancționat disciplinar în anul școlar curent; nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcție de conducere sau de îndrumare și control în învățământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală; nu a fost exclus, conform prevederilor art. 21, din Registrul național al experților în management educațional. Candidații au fost declarați promovați în baza punctajelor obținute în urma evaluării portofoliilor depuse la IȘJ Gorj, portofolii ce trebuiau să conțină: cerere de înscriere, CV (curriculum vitae), redactat după modelul comun european, în conformitate cu HG nr. 1021/2004, pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae, copii ale actelor de studii certificate conform cu originalul de conducerea unității de învățământ (diplomă/diplome de licenţă şi certificat/adeverinţă/diplomă de absolvire a unui program acreditat de formare în domeniul managementului educaţional, cu minimum 60 de credite transferabile), copii certificate „conform cu originalul” după cartea de identitate/buletinul de identitate, certificatul de naştere, certificatul de căsătorie, actul de titularizare în învăţământ, adeverinţe/certificate/diplome de acordare a gradelor didactice/titlului ştiinţific de doctor, documentul, carnetul de muncă/documentul echivalent (adeverinţă REVISAL), conform prevederilor art. 34 alin. (5) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, eliberat de unitatea de învăţământ/instituţia de la care provine candidatul, completat la zi, și hotărâri judecătoreşti, pentru persoanele care şi-au schimbat numele din diferite motive; dosarele candidaților mai trebuie să includă: adeverinţă cu calificativele din ultimii 4 ani, în original, cazier judiciar, în original, declaraţie pe propria răspundere prin care să confirme că documentele depuse la dosar aparţin candidatului şi că prin acestea sunt certificate activităţile desfăşurate, adeverinţă că nu a fost sancţionat disciplinar în anul şcolar curent, în original, precum și portofoliu personal.
R.L.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here