Noi angajări la Penitenciarul Târgu-Jiu! Posturi de asistent social și preot, scoase la concurs

1495

Penitenciarul Târgu-Jiu scoate la concurs, din sursă externă, în vederea încadrării ca polițist de penitenciare, un post de ofițer – asistent social și un post de preot.

Viitorul angajat pe postul de ofițer – asistent social va avea ca și atribuții următoarele: asigură evaluarea, informarea și consilierea pe probleme sociale a persoanelor private de libertate; acordă asistență de specialitate persoanelor private de libertate, în scopul formării, dezvoltării, exersării abilităților sociale, parentale, decizionale, de relaționare cu mediul de suport, de prevenire a conflictelor familiale, în vederea pregătirii pentru reintegrarea în societate; asigură medierea, după caz, cu mediul de suport al persoanelor private de libertate, instituțiile publice, asociațiile sau organizațiile neguvernamentale naționale și internaționale; participă la echipele multidisciplinare, constituite în scopul facilitării reinserției sociale a persoanelor private de libertate; cercetează fenomenologia penitenciară, sub aspectul teoretic sau metodologic; este implicat în formarea profesională a asistenților sociali în domeniul de specialitate. Condiţiile specifice de ocupare a postului sunt: studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, emisă de instituţii acreditate potrivit legii, în specializarea „Asistenţă socială”; aviz de exercitare a profesiei de asistent social (eliberat de Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali); treapta de competenţă profesională minimum debutant; cunoştinţe de operare pe calculator: nivel I (se verifică prin probă practică eliminatorie); autorizaţie de acces la informaţii clasificate conform nivelului prevăzut pentru post, specific fiecărei unităţi. Probele de concurs vor consta în: proba practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului; interviul; proba scrisă pentru examinarea cunoştinţelor specifice postului. De asemenea, atribuțiile preotului vor consta în: organizează și oficiază serviciile religioase specifice cultului; asigură consilierea și educația moral-religioasă a persoanelor private de libertate; susține inițierea, menținerea și îmbunătățirea relației persoanelor private de libertate cu mediul de suport și comunitatea, pe tot parcursul executării pedepsei. Condiţiile specifice de ocupare a postului de preot sunt: studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, emisă de instituţii acreditate potrivit legii, în specializarea teologie pastorală; să deţină calitatea de preot ortodox hirotonit, cu minimum 2 ani vechime în activitatea pastorală; respectarea prevederilor canonice cu privire la clerul din sistemul naţional de apărare şi ordine publică; binecuvântarea din partea ierarhului titular al Arhiepiscopiei sau Episcopiei în teritoriul căreia se află unitatea penitenciară pentru care candidează; să nu fi fost sancţionat disciplinar în ultimii 5 ani; autorizaţie de acces la informaţii clasificate conform nivelului prevăzut pentru post, specific fiecărei unităţi. Probele de concurs în acest caz vor consta în: interviu; proba scrisă pentru examinarea cunoştinţelor specifice postului.

Se fac înscrieri până pe 4 noiembrie
Dosarele complete se depun la sediul Penitenciarului Târgu-Jiu până la data de 4 noiembrie 2020, inclusiv, ora 16.00. În perioada de înscriere, candidații își pot depune dosarele în intervalul orar 08.00 – 16.00, în zilele de luni, miercuri și vineri, respectiv în intervalul orar 10.00 – 18.00, în zilele de marți și joi. Dosarul de candidat va cuprinde cel puţin următoarele documente: a) cererea de înscriere, cu o singură opţiune pentru un singur post din acelaşi anunţ, care cuprinde şi acordul privind înregistrarea audio sau audiovideo a probei interviului, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1b la O.M.J. nr.3065/2020; b) copia actului de identitate (buletin/carte de identitate/carte de identitate provizorie/paşaport); c) copia documentelor care atestă schimbarea numelui, unde este cazul; d) curriculum vitae – model european; e) copia livretului militar, unde este cazul; f) copia diplomei de bacalaureat şi a foii matricole pentru întreaga perioadă a studiilor liceale, sau copia adeverinţei aflate în termen de valabilitate, conform normelor Ministerului Educaţiei şi Cercetării, care să ateste absolvirea studiilor necesare pentru ocuparea postului scos la concurs; pentru studiile absolvite în alte state, candidaţii prezintă documente de echivalare eliberate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării; g) copia carnetului de muncă şi/sau copia adeverinţei care să ateste locurile de muncă avute anterior, funcţiile ocupate, vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate (se pot prezenta și extrase din REVISAL); h) cazierul judiciar; i) declaraţie pe propria răspundere din care rezultă îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 11 lit. e), g) şi i) din Legea nr.145/2019, cu modificările şi completările ulterioare; j) acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal (cuprins în cererea de înscriere); k) alte documente care atestă îndeplinirea condiţiilor de participare la concurs, după caz.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here