Ne spun specialiştii! – Cerinţe şi condiţii ce trebuie îndeplinite în campania 2009 pentru accesarea plăţilor directe pe suprafaţă din bugetul comunitar şi naţional(VI)

242
DSCN0424Cazurile de forţă majoră şi circumstanţe excepţionale
Sunt considerate cazuri de forţă majoră sau circumstanţe excepţionale: -decesul fermierului; -incapacitatea profesională de lungă durată a agricultorului; -o catastrofă naturală de proporţii care afectează grav suprafeţele. -distrugerea accidentală a clădirilor exploataţiei.

Cazurile de forţă majoră sau circumstanţele excepţionale trebuie anunţate Centrelor Judeţene/Centrelor Locale/ APIA, în termen de 10 (zece) zile lucrătoare, de la data la care fermierul este în masură să facă aceasta.
Conform Ordinului 246/2008 cu modificările şi completările ulterioare, fermierii care solicită plăţi directe pe suprafaţă în sectorul vegetal, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii specifice şi criterii de eligibilitate:
– Beneficiarii plăţilor directe prevăzute la art. 2 lit. a), b) şi e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 sunt cei prevăzuţi la art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006.
– Condiţiile generale pe care trebuie să le îndeplinească un solicitant pentru a beneficia de acordarea de plăţi în cadrul Schemei de plată unică pe suprafaţă (SAPS) sunt cele prevăzute la art. 7 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006.
– Documentele doveditoare solicitate producătorului agricol, conform art. 7 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006, privind utilizarea terenului agricol sunt, după caz, titlul de proprietate sau alte acte doveditoare ale dreptului de proprietate asupra terenului, contractul de arendare, contractul de concesiune, contractul de asociere în participaţiune, contractul de închiriere sau altele asemenea.
Pentru acordarea plăţii unice pe suprafaţă pentru pajiştile comunale utilizate pentru păşunat sau producerea de fân necesar creşterii animalelor, documentele solicitate sunt cele prevăzute la art. 4; la acestea, după caz, se anexează următoarele documente doveditoare:
– adeverinţa eliberată de consiliul local din care să reiasă poziţia din Registrul agricol şi numărul de animale, pe specii şi categorii;
– copie a facturii de valorificare a fânului recoltat de pe suprafaţa de păşune sau copie a documentelor care atestă efectuarea lucrărilor de întreţinere a păşunii.
Consiliile locale pot atribui spre folosinţă pajiştile comunale prin contract de arendare, contract de concesionare, contract de administrare, contract de închiriere crescătorilor de animale persoane fizice sau juridice, precum şi formelor asociative ale crescătorilor de animale, legal constituite, care desfăşoară activităţi de creştere a animalelor, conform Legii zootehniei nr. 72/2002. Arendatorul, concedentul şi/sau locatorul nu beneficiază de plăţi directe pentru terenul arendat, concesionat şi/sau închiriat.
În cazul utilizării pajiştilor comunale de către o formă asociativă legal constituită, aceasta poate depune cererea de plată prin reprezentantul legal şi face dovada evidenţei fiecărui producător agricol, a animalelor acestuia şi a suprafeţei agricole care revine fiecărui membru pentru utilizare, printr-o listă nominală anexată la cerere.
Forma asociativă legal constituită trebuie să deţină acceptul fiecărui membru pentru a solicita aceste plăţi şi să îşi asume responsabilitatea atât asupra cerinţelor care condiţionează plăţile, cât şi asupra distribuirii plăţilor către membrii săi.
Membrii formei asociative nu pot depune în mod individual cereri de plată în cadrul SAPS pentru suprafeţele pentru care şi-au dat acceptul de a aplica prin intermediul formei asociative.
În cazul pajiştilor comunale, dovada utilizării suprafeţelor de păşune se face pe baza contractelor de păşunat dintre fermieri şi consiliile locale, în calitate de administratori ai pajiştilor comunale, din care trebuie să reiasă suprafaţa utilizată pentru păşunat.
Consiliile locale pot depune cereri de plată pentru pajiştile comunale pe care le administrează şi pentru care nu au fost încheiate contracte de arendă, concesiune, închiriere sau pentru care nu se încasează taxe de păşunat, iar pe aceste terenuri trebuie să desfăşoare propria activitate agricolă, pentru respectarea condiţiilor de eligibilitate prevăzute la art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006.
Facem precizarea că formele asociative legal constituite, care depun cerere de acordare a plăţilor directe în agricultură, în numele membrilor formelor asociative, sunt obligaţi să deţină acceptul fiecărui membru privind solicitatarea acestor forme de sprijin.
Sumele cuvenite şi încasate pentru plăţile directe pe suprafaţă trebuie să se regăsească în întreţinerea suprafeţelor de teren respective, în sensul menţinerii bunelor condiţii agricole şi de mediu, precum şi construirea de adăposturi pentru animale în zonele respective, realizarea de utilităţi, modernizarea stabilimentelor pentru animale existente deja.
Alte informaţii relevante se regăsesc în legislaţia natională şi comunitară ce reglementează aceste forme de sprijin enunţate.
Director Coordonator, Dr. Ing. Constantin NEGREA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here