Ne spun specialiştii! – Cerinţe şi condiţii ce trebuie îndeplinite în campania 2009 pentru accesarea plăţilor directe pe suprafaţă din bugetul comunitar şi naţional(V)

89
DSCN0424Ce înseamnă evidenţa activităţilor agricole desfăşurate la nivelul fermei corelate cu implementarea cerinţelor specifice de agro-mediu ?
Fermierii trebuie să completeze caietul de agro-mediu pentru fiecare an de angajament şi pentru fiecare parcelă.

Fiecare fermier, solicitant al plăţii pentru agro-mediu va trebui să respecte cerinţa conform căreia este necesară evidenţa lucrărilor în fermă prin completarea unui caiet de agromediu, specific pentru fiecare pachet al măsurii în parte. Documentele de evidenţă ale fermei trebuie întocmite de fermieri şi completate cu date relevante despre activitatea desfaşurată în cadrul fermei. De asemenea, registrele pentru lucrările de agro-mediu vor constitui baza obligatorie pentru verificările efectuate de inspectorii de teren din cadrul APIA în vederea constatării modului de îndeplinire a angajamentelor asumate de fermieri. Acest caiet trebuie completat pe toată perioada angajamentului cu APIA. Toate înscrisurile trebuie actualizate ori de câte ori se realizează activităţi legate de angajamentul de agro-mediu asumat. Fermierul va trebui să păstreze acest caiet cu înregistrările făcute, pe toată perioada angajamentului, iar în cazul unui control din partea APIA să-l prezinte inspectorilor pe teren. Modelele de caiete de agro-mediu specifice fiecărui pachet din cadrul măsurii sunt prezentate că model la sfârşitul acestui Ghid. Formatul acestor caiete de agro-mediu este unul orientativ, fermierii putând să-şi elaboreze propriul model de caiet, însă acesta trebuie să cuprindă toate informaţiile relevante angajamentului asumat şi declaraţiile fermierilor de respectare a cerinţelor minime şi a celor specifice.
Fiecare fermier solicitant de plată pentru agromediu trebuie să respecte cerinţa referitoare la încărcătură sau numărul de animale ce revin la un hectar de păşune.
Ce înseamnă UVM?
UVM/ha reprezintă numărul maxim de animale aflate la păşunat raportat la suma parcelelor (de păşune / fâneaţă / utilizare mixtă) aflate sub angajament de agromediu de-a lungul unei perioade de păşunat.
Pentru a calcula încărcătura de animale pe hectar se va proceda astfel:
Se înmulţeşte numărul de animale cu care se păşunează cu coeficientul prezentat în tabelul anterior iar produsul se împarte la numărul de hectare de teren utilizat pentru păşunat.
Exemplul 1: 10 ovine * 0.15=1,5 UVM. Pentru a putea respecta cerinţa conform căreia maximul admis este de 1 UVM/ha, fermierul trebuie să deţină sau să permită păşunatul celor 10 ovine pe o suprafaţă de minim 1,5 ha.
Exemplul 2: un fermier care deţine 10 hectare, pentru a respecta condiţia din pachetul 1 “păşunatul se poate realiza cu maxim 1 UVM/ha”, poate să permită păşunatul a 10 bovine mai mari de doi ani, sau 17 bovine cu vârsta cuprinsă între şase luni şi doi ani, sau 66 ovine sau căprine etc.
ATENŢIE: În cazul în care efectivul de animale din fermă depăşeşte limita de UVM acest lucru nu constituie o încălcare a angajamentului dacă păşunatul pe suprafaţa aflată sub angajament respectă limita de UVM.
– 1. În cazul în care numărul de animale este mai mare decât suprafaţa de păşune existentă în fermă depăşind limita de UVM/ha admisă, fermierul trebuie să facă dovadă, că pentru restul de animale pe care îl deţine, în vederea furajării, dispune de cantităţi de furaje verzi şi fibroase, echilibrate din punct de vedere nutriţional.
– 2. În cazul în care un fermier deţine suprafeţe de pajişti, dar nu deţine animale, fermierul poate depune solicitare pentru unul din pachetele de agromediu, cu condiţia de a respecta cerinţa specifică impusă de măsura, referitoare la data începerii cositului şi termenul de strângere a masei vegetale.
– 3.Cazul în care sunt îndeplinite condiţiile de eligibilitate ale Măsurii 214 privind transformarea numărului de animale în UVM, în conformitate cu tabelul de conversie a animalelor în unitate vită mare.
IMPORTANT: La evaluarea măsurilor specifice pentru agromediu trebuie să avem în vedere următoarele:
•Este admisă posibilitatea cosirii păşunilor cu respectarea condiţiilor de cosire şi adunare a fânului.
•Verificarea registrului lucrărilor de agro-mediu şi a declaraţiilor privind respectarea cerinţelor minime din caietul de agro-mediu se face doar pentru anul de campanie.
•Încărcătura UVM/ha se calculează la nivelul parcelelor angajate pentru verificarea limitei maxime permise de UVM/ha şi la nivel de exploataţie pentru verificarea cerinţelor privind fertilizanţii organici.
Transferul de exploataţie făcut pentru suprafeţele supuse angajamentului de agromediu.
Pentru beneficiarii măsurii 214 “Plăţi de agromediu”, în cazul pierderii dreptului de utilizare prin transferul suprafeţei care face obiectul angajamentului, sau a unei părţi a acesteia, fermierul va proceda diferit, după cum urmează:
a) nu returnează plăţile primite, în situaţia în care noul utilizator al suprafeţei în cauză acceptă să preia angajamentul existent;
b) returnează plăţile efectuate până la acea dată pentru respectiva suprafaţă, în situaţia în care noul utilizator nu acceptă preluarea angajamentului existent. Transferul de exploataţie se poate realiza oricând, până la momentul emiterii deciziei de plată, acesta trebuind să fie anunţat în scris la APIA în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la producerea lui.
În cazul în care fermierul care a preluat parţial un angajament de agromediu, dar deţinea şi un angajament propriu pentru parcelele pe care le utiliza în anul/anii anteriori, cele două angajamente vor continua să se deruleze distinct. (va urma)
Director Coordonator, Dr. Ing. Constantin NEGREA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here