Muzeul Județean „Alexandru Ştefulescu” face angajări

425

Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu”, cu sediul în Târgu-Jiu, judeţul Gorj, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale de execuție vacante, după cum urmează: 1 post de inspector specialitate, studii superioare, gradul profesional I la Compartimentul financiar – contabilitate din cadrul Muzeului Judeţean Gorj, Alexandru Ştefulescu”; 1 post de supraveghetor, studii medii, treapta profesională I la Compartimentul memorialistică, Casa memorială „Tudor Vladimirescu”, satul Vladimir, comuna Vladimir, judeţul Gorj din cadrul Muzeului Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu”.

Conform legislației în vigoare, pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească toate condițiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: pentru postul de inspector specialitate, studii superioare, gradul profesional I, perioadă nedeterminată la Compartimentul fînanciar- contabilitate din cadrul Muzeului Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu”: studii superioare de lungă durată (4 ani sau 3 ani şi master); vechime în specialitatea studiilor absolvite (economist) de 5 ani; pentru postul de supraveghetor, studii medii, treapta profesională I, perioadă nedeterminată la Compartimentul memorialistică, Casa memorială „Tudor Vladimirescu”, satul Vladimir, comuna Vladimir, judeţul Gorj din cadrul Muzeului Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu”: studii medii (absolvite cu diplomă de bacalaureat); vechime în muncă – 6 luni.

Termen limită pentru înscriere
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 24 noiembrie 2017, data limită pentru depunerea dosarelor; 06 decembrie 2017, ora 10.00: proba scrisă; 11 decembrie 2017, ora 10.00: proba interviu. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să dovedească nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care arată îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să dovedească starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Relații suplimentare se pot obține la sediul Muzeului Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu“, e-mail – muzeulgorjului@gmail.com, tel/fax 0253/212044.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here