Metodologia de desfășurare a Definitivatului, modificată

226

La sfârșitul lunii ianuarie, în Monitorul Oficial a fost publicat un Ordin privind modificarea şi completarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ. Una dintre modificările aduse metodologiei inițiale prevede că la sesiunea din acest an a examenului pot participa și candidații cu mai mult de 7 ani vechime de predare efectivă, dar și cei care au susținut deja de trei ori Definitivatul, fără a-l promova, cu condiția să fi finalizat stagiul de practică cu durata de un an școlar. Cadrele didactice care au susținut în anul 2016 a treia sesiune de examen, fără să promoveze, se pot înscrie pentru sesiunea 2018 (după efectuarea unui nou stagiu)

Potrivit Ordinului MEN nr. 3114/19.01.2017, candidaţii care depăşesc vechimea de 7 ani de predare efectivă la catedră cu statut de cadru didactic calificat, precum şi candidaţii care au susţinut examenul naţional de definitivare în trei sesiuni fără să promoveze, dar care au finalizat, de fiecare dată, reluarea stagiului de practică cu durata de un an şcolar, se pot înscrie pentru susţinerea acestui examen în sesiunea 2017, în termen de zece zile lucrătoare de la data de 31 ianuarie 2017, data publicării acestui ordin în Monitorul Oficialal României. Dosarele de înscriere ale candidaților trebuie să conțină următoarele documente: fişa de înscriere la examenul naţional de definitivare în învăţământ 2017, prevăzută în anexa nr. 1 a metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ, aprobată prin OMENCS nr. 5087/2016, completată şi confirmată de conducerea unităţii de învăţământ şi semnată de candidat, copii ale actelor de studii în baza cărora se face înscrierea la examen, însoţite de foaia matricolă/suplimentul la diplomă, certificate “conform cu originalul” de către conducerea unităţii de învăţământ, document certificat “conform cu originalul” de către conducerea unităţii de învăţământ, din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor legale privind absolvirea programului de pregătire psihopedagogică şi metodică, copii ale următoarelor documente, certificate “conform cu originalul” de către conducerea unităţii de învăţământ: decizia de repartizare pe post, buletin/carte de identitate, certificat de naştere, document privind schimbarea numelui, adeverință privind calificativul “Bine” sau „Foarte bine” acordat pentru anul școlar precedent anului în care se susține proba scrisă și adeverinţă privind achitarea taxei de înscriere la examen – doar pentru candidaţii care au susţinut examenul naţional de definitivare în trei sesiuni fără să promoveze. Asta deoarece, potrivit Ordinului MEN nr. 3114/19.01.2017, ”candidaţii pot susţine examenul naţional pentru definitivare în învăţământ fără taxă de cel mult trei ori. Prezentările ulterioare la examen sunt condiţionate de finalizarea reluării, de fiecare dată, a stagiului de practică cu durata de un an şcolar şi de achitarea, la unitatea de învăţământ la care se depune dosarul de înscriere, a unei taxe în cuantum de 300 de lei. Cuantumul taxei de înscriere poate fi modificat de consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar, la propunerea fundamentată a comisiei de examen judeţene/a municipiului Bucureşti, luându-se în calcul toate cheltuielile necesare pentru organizarea şi desfăşurarea probelor de examen, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare; cheltuielile aferente examenului se efectuează în limita sumelor încasate”. Potrivit aceluiași ordin, candidaţii care, din motive obiective, nu pot participa la efectuarea inspecţiilor de specialitate la clasă sau care sunt declaraţi absenţi sau retraşi la susţinerea probei scrise au dreptul de a se înscrie la examen în sesiunea următoare nu sunt consideraţi respinşi, iar sesiunea respectivă nu este luată în considerare între cele 3 sesiuni fără taxă, prevăzute de lege. De asemenea, candidaţii prezenţi la proba scrisă, ale căror lucrări au fost anulate, dar care nu se află sub incidenţa prevederilor art. 22 alin. (5) şi ale art. 27 alin. (3), au dreptul de a se înscrie la examen în sesiunea următoare, iar sesiunea respectivă este luată în considerare între cele 3 sesiuni fără taxă, prevăzute de lege. Candidaţii eliminaţi pierd dreptul de înscriere la examen în sesiunea imediat următoare, iar sesiunea respectivă este luată în considerare între cele 3 sesiuni fără taxă, prevăzute de lege.

Proba scrisă, în aprilie
Pentru sesiunea 2017 a examenului de definitivare în învățământ s-au înscris peste 100 de cadre didactice din Gorj. În prezent, se află în desfășurare prima etapă a examenului, ce constă în susținerea inspecțiilor de specialitate și evaluarea portofoliului profesional ale candidaților; această etapă se va încheia pe 31 martie 2017. Inspecţiile de specialitate se efectuează la 4 activităţi didactice, se evaluează prin note de la 1 la 10 care nu pot fi contestate şi sunt valabile numai în sesiunea pentru care candidatul s-a înscris. Portofoliul profesional evaluează nivelul de competenţă didactică, cu accent pe adaptarea pregătirii psihopedagogice la specificul clasei/grupei selectate și este alcătuit de fiecare candidat pe parcursul unui semestru, pentru una din clasele/grupele din norma didactică la care îşi desfăşoară activitatea, cu respectarea precizărilor formulate în programa de pedagogie şi a elementelor de psihologie şcolară în vigoare, corespunzătoare funcţiei didactice ocupate. Acest portofoliu cuprinde curriculum-ul vitae, autoevaluarea portofoliului profesional şi o scrisoare de intenţie, având între 200 şi 400 de cuvinte, în care se prezintă motivaţia participării la examenul de definitivat, obiectivele şi aşteptările proprii în formarea personală ca profesor, autoevaluarea activităţii/experienţei câştigate pe parcursul semestrului, autoaprecierea portofoliului profesional şi propuneri de ameliorare. De asemenea, portofoliul profesional conţine un raport de progres şcolar, însoţit de următoarele documente-suport: planificări (anuale, semestriale şi pe unităţi de învăţare), minimum 10 proiecte didactice (pentru tipuri de lecţii diferite), instrumente de evaluare (un test predictiv, cu baremul aferent, rezultatele testării, măsuri), catalogul profesorului şi resursele didactice adaptate nivelului clasei/grupei. Evaluarea portofoliului profesional personal se realizează de comisia care efectuează inspecția, conform grilei prevăzute în metodologie, în ziua în care este efectuată a doua inspecţie de specialitate. Portofoliul profesional personal este notat cu note între 1 şi 10. Nota acordată nu poate fi contestată. Completarea dosarelor şi validarea datelor de înscriere existente în aplicaţia electronică se va face în perioada 31 martie-10 aprilie, iar proba scrisă se va desfășura pe 20 aprilie. Spre deosebire de anii precedenți, candidații vor avea de soluționat doar două subiecte: un subiect va fi centrat pe specialitatea candidatului (cu o pondere de 60%), iar celălalt subiect pe metodica predării specialității (cu o pondere de 30%), 10% din punctaj fiind acordat din oficiu. Pentru a putea susține proba scrisă, pe lângă condițiile privind vechimea efectivă de predare și calificativul ”Bine” sau ”Foarte bine”, candidaţii trebuie să îndeplinească şi criteriul mediei. Mai exact, media aritmetică a notelor finale la inspecţii şi portofoliu să fie minimum 8, dar nu mai puţin de 7 la fiecare dintre probele respective. Nota minimă de promovare a întregului examen a rămas 8, dar spre deosebire de sesiunile anterioare, în care nota la examen era rezultatul obţinut la proba scrisă, în sesiunea 2017 nota va fi calculată pe baza unei formule ce include notele de la inspecţiile de specialitate, nota acordată pentru portofoliul profesional personal şi nota la proba scrisă. Primele rezultate ale Definitivatului vor fi afișate în cursul zilei de 25 aprilie 2017. Contestațiile se depun în perioada 25-26 aprilie 2017. Rezultatele finale vor fi comunicate în data de 30 aprilie 2017.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here