MEN caută profesori pentru evaluarea proiectelor de manuale școlare

350

Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) a lansat, prin Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE), un apel pentru selecţia cadrelor didactice care vor evalua proiectele de manuale şcolare pentru clasa a V-a, valabile din anul şcolar 2017-2018. Selecţia profesorilor cu statut de experţi cooptaţi în vederea constituirii grupurilor de lucru pe discipline se va face în baza prevederilor ordinului de ministru nr. 3.411/2017.

Potrivit MEN, misiunea evaluatorilor este aceea de a analiza şi evalua calitatea proiectelor de manuale şcolare propuse de edituri. Din grupurile de lucru pot face parte cadre didactice angrenate în activități de predare-învățare-evaluare în învățământul preuniversitar, corespunzătoare ciclului de învățământ și disciplinei pentru care se evaluează proiecte de manuale școlare, care pot să dovedească, prin acte de studii, că posedă specialitatea corespunzătoare/specialitatea înrudită care-i acordă dreptul de a preda disciplina la care s-a înscris și de a evalua proiectele de manuale școlare depuse la disciplina în cauză. Candidații mai trebuie să îndeplinească și alte condiții: să dețină abilități practice de operare pe calculator, să aibă disponibilitate pentru participarea la activitățile desfășurate individual și în echipă, la CNEE, pe parcursul anului școlar 2016 – 2017, respectarea hotărârilor luate de grup și a termenelor prevăzute, să nu se afle în situații de incompatibilitate cu activitățile de evaluare a proiectelor de manuale școlare din anul școlar 2016 – 2017 și în niciuna din situațiile de incompatibilitate prevăzute de legislația specială din domendiul achizițiilor publice. ”Pot participa la selecție cadrele didactice care dețin gradul didactic I în domeniul disciplinei/în domenii conexe celui pentru care se înscriu sau au titlul ştiinţific de doctor în aria de expertiză/arii conexe. Vor avea prioritate acele cadre didactice care, suplimentar, au absolvit cursuri/module specifice activităţilor de evaluare a proiectelor de manuale şcolare/de abilitare curriculară/de evaluare de proces. Fiecare persoană îşi va putea depune candidatura exclusiv pentru o singură disciplină din cele cuprinse în planul-cadru pentru clasa a V-a”, a anunțat MEN. Procesul de selecţie a candidaţilor se va desfăşura în trei etape: 13 – 31 martie (înscrierea candidaților), 3 – 7 aprilie (selecţia candidaţilor) și 10 – 14 aprilie (anunţarea rezultatelor selecţiei, individual, doar pentru candidaţii selectaţi). În vederea înscrierii, sunt necesare următoarele documente în format electronic: chestionarul de înscriere online, CV-ul în format european și anexe ale CV-ului (copii ale diplomelor de studii și alte documente justificative, relevante pentru procedura de selecție) semnate, scanate și incluse într-un singur document, în format pdf. Disciplinele pentru care se organizează selecția cadrelor didactice cu atribuții în evaluarea manualelor pentru clasa V-a sunt: Limba și literatura română, Limba și literatura română (pentru elevii aparținând minorităților naționale), Limba și literatura maternă (pentru elevii aparținând minorităților naționale), Limbi moderne, Matematică, Biologie, Educație socială – Gândire critică și drepturile copilului, Istorie, Geografie, Religie, Educație plastică, Educație muzicală, Teorie-solfegiu-dicteu, Educație muzicală (pentru minorități), Educație fizică și sport, Pregătire sportivă practică (pentru diferite specializări sportive), Educație tehnologică și aplicații practice, Informatică și TIC, Consiliere și dezvoltare personale. Alegerea componenţilor grupurilor de lucru şi comunicarea rezultatelor se vor desfăşura exclusiv on-line, pe platforma existentă pe www.rocnee.eu. Coordonatorii de discipline vor monitoriza activitatea grupurilor de lucru pe baza unor criterii de eficienţă/performanţă. În situația în care vor fi cadre didactice care nu demonstrează competenţă şi eficienţă în activitatea desfăşurată, acestea vor fi înlocuite pe parcursul anului școlar 2016-2017 cu alți membri, desemnați ca rezerve în urma procedurii de selecţie. La încheierea sesiunii de evaluare a calității proiectelor de manuale școlare pentru clasa a V-a, activitatea cadrelor didactice cu statut de experţi cooptaţi va fi analizată și ulterior va avea loc o actualizare a bazei de date.
R.L.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here