Medicii specialiști din Gorj, invitați de CAS la o nouă contractare! Termen: 30 iunie

604

Casa de Asigurări de Sănătate (CAS) Gorj anunță stabilirea unei noi perioade de contractare, în intervalul 22 – 30 iunie 2020, pentru încheierea de contracte cu furnizorii de servicii medicale clinice.

În acest sens, până în această după-amiază, la ora 16.30, furnizorii de servicii medicale clinice din județul nostru vor transmite în format electronic cu semnătura electronică extinsă, la sediul CASJ Gorj, cererile de intrare în relație contractuală însoțite de documentele prevăzute de legislația în vigoare, precum și cele suplimentare, solicitate de CAS Gorj. În data de 24 iunie 2020, ora 12.00, se va afișa lista furnizorilor acceptați la contractare. În data de 25 iunie 2020, până la orele 15.00, se pot depune eventualele contestații legate de acceptarea/neacceptarea la contractare. De asemenea, în data de 26 iunie 2020 se vor afișa rezultatele eventualelor contestații.,,Furnizorii sunt rugați să acceseze permanent site-ul CAS Gorj pentru a fi la curent cu toate informațiile necesare, ce vor fi actualizate zilnic. Nu vor fi primite cererile care nu au atașate toate documentele prevăzute, în ordinea stabilită și afișată pe site-ul instituției transmise în format electronic cu semnătura electronică extinsă a reprezentantului legal al furnizorului. În cazul în care furnizorii de servicii medicale, furnizorii de medicamente și unele materiale sanitare și de dispozitive medicale transmit cererile însoțite de documentele prevăzute de actele normative în vigoare, necesare încheierii și negocierii contractelor, la alte termene decât cele stabilite și comunicate de către casele de asigurări de sănătate, respectiv de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate, după caz, și nu participă la negocierea și încheierea contractelor în termenele stabilite de către acestea, furnizorii respectivi nu vor mai desfășura activitatea respectivă în sistemul de asigurări sociale de sănătate până la termenul următor de contractare, cu excepția situațiilor ce constituie cazuri de forță majoră, confirmate de autoritatea publică competentă, potrivit legii, și notificate de îndată casei de asigurări de sănătate, respectiv Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Termenul limită de încheiere a contractelor este 30 iunie 2020.Decizia de demarare a unei noi perioade de contractare cu furnizorii de servicii medicale clinice s-a făcut având în vedere prevederile: Legii nr. 95/2006 privind reforma în sistemul sanitar, cu modificările și completările ulterioare; Art. 196, alin. (3), din Anexa nr. 2 la HG. nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului – cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019 cu modificările și completările ulterioare; Ordinului comun MS/CNAS nr. 1011/709/2020 pentru modificarea și completarea prevederilor Ordinului comun MS/CNAS nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru stabilirea unor măsuri în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2; Statutului CNAS; Statutului CASJ Gorj.”
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here