Lista noilor experţi în management educaţională, afişată pe 16 octombrie

356

Peste doar câteva zile, Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice (MECS) va afişa rezultatele evaluării dosarelor candidaţilor care au participat la cea mai recentă serie a concursului pentru constituirea Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional.

La concursul pentru constituirea CNEME a putut participa orice cadru didactic care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: face dovada acumulării a 60 de credite transferabile în cadrul unor programe acreditate de formare în domeniul managementului educaţional; este titular în învăţământul preuniversitar/într-o unitate de învăţământ şi are cel puţin gradul didactic II; a obţinut calificativul “foarte bine” în ultimii 4 ani şi nu a fost sancţionat disciplinar în anul şcolar curent; nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere sau de îndrumare şi control în învăţământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală; nu a fost exclus, conform prevederilor art. 21, din Registrul naţional al experţilor în management educaţional. Mai întâi, candidaţii au trebuit să treacă de etapa de selecţie online. Din Gorj, de această etapă au trecut 57 de candidaţi, între care doi inspectori şcolari, cinci directori şi trei directori adjuncţi. Candidaţii admişi în etapa de selecţie online au avut apoi două zile la dispoziţie pentru a-şi depune la Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj un portofoliu conţinând mai multe documente: de înscriere; curriculum vitae, redactat după modelul comun european; portofoliu personal, care să cuprindă dovezi referitoare la îndeplinirea criteriilor generale; copii legalizate la notariat sau la alte autorităţi învestite cu acest drept ale actelor de studii, diplomei/diplomei de licenţă şi ale certificatului/adeverinţei/diplomei de absolvire a unui program acreditat de formare în domeniul managementului educaţional, cu minimum 60 de credite transferabile; certificatul de naştere şi, dacă 14este cazul, certificatul de căsătorie; actul de titularizare în învăţământ; adeverinţe/certificate/diplome de acordare a gradelor didactice/titlului ştiinţific de doctor; documentul, carnetul de muncă/documentul echivalent, eliberat de unitatea de învăţământ/instituţia de la care provine candidatul, completat la zi; hotărâri judecătoreşti, pentru persoanele care şi-au schimbat numele din diferite motive; adeverinţă cu calificativele din ultimii 4 ani, în original; cazier judiciar în original; declaraţie pe propria răspundere prin care să confirme că documentele depuse la dosar aparţin candidatului şi că prin acestea sunt certificate activităţile desfăşurate. Rezultatele evaluării acestor portofolii vor fi afişate în cursul zilei de 16 octombrie. Candidaţii vor putea apoi, în perioada 19 – 23 octombrie, să depună contestaţii, dacă sunt nemulţumiţi de punctajele primite. Acestea vor fi soluţionate până pe 3 noiembrie, când vor fi afişate rezultatele finale ale evaluării portofoliilor depuse la concursul de selecţie a cadrelor didactice în vederea constituirii CNEME. Calitatea de membru al CNEME este obligatorie pentru cei care doresc să ocupe funcţii de conducere în învăţământ.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here