Liceul Energetic angajează contabil cu jumătate de normă

450

Liceul Energetic Târgu-Jiu organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de contabil gradul III cu 0,5 normă. Candidații trebuie să aibă o vechime în muncă de minim un an; înscrierile au început deja și se finalizează în următoarea săptămână.

Conform legislației în vigoare, pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: nivelul studiilor: superioare (dovedite cu acte); cunoştinţe de operare pe calculator, nivel mediu; cazier judiciar; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 1 an.
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 23 august 2017, ora 10.00: proba scrisă; 24 august 2017, ora 13.00: proba interviu.
Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care dovedească identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care arată efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să dovedească starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Liceului Energetic Târgu Jiu, Strada Aleea 23 August nr. 11, judeţul Gorj, telefon 0353/806.045.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here