ISCTR recrutează de la Gorj un inspector trafic rutier

2329

Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier I.S.C.T.R. organizează concurs pentru ocuparea mai multor funcții contractuale vacante, în cadrul instituţiei, printre acestea regăsindu-se și un post la Inspectoratul în Transporturi Gorj, de inspector trafic rutier treapta IA. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească toate condițiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare.Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de inspector trafic rutier treapta IA sunt: pregătire de bază – studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat ca urmare a absolvirii unui liceu în profilul tehnic și vechime în muncã în domeniul transporturilor rutiere de cel puţin trei ani; vechime totală în muncă de minim șapte ani; cunoștințe operare calculator – MS Office, Word, Excel, e-mail, internet – nivel bine. Pentru ocuparea postului de inspector de trafic rutier, candidații trebuie: să aibă cetățenia română și domiciliul în România; să dețină permis de conducere minim categoria B; să cunoască o limbă de circulație internațională, nivel mediu; să nu fi avut suspendată pentru consum de alcool exercitarea dreptului de conducere a autovehiculelor în ultimele șase luni sau mai mult de două ori de la data obținerii permisului de conducere; să nu fi avut anulat permisul de conducere în ultimii 10 ani; să nu fi fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracțiune la regimul armelor și munițiilor, la regimul circulației pe drumurile publice sau privind legislația din domeniul transportului rutier, de omor, loviri sau vătămări cauzatoare de moarte, vătămare corporală gravă, tâlhărie, ultraj contra bunelor moravuri, furt, tulburarea liniștii publice, viol, lipsire de libertate în mod ilegal, luare sau dare de mită, trafic de influență, trafic sau consum ilicit de droguri, cu excepția cazului în care a intervenit reabilitarea sau amnistia; să fie apt din punct de vedere medical și psihologic pentru desfășurarea activității de inspector de trafic rutier; să nu fi fost destituit din funcție dintr-o instituție publică sau să nu îi fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii șapte ani.Concursul se va organiza conform calendarului următor: 28 august 2019, ora 16.00 – termenul limită de depunere a dosarelor; 5 septembrie 2019, ora 10.00 – proba scrisă; 11 septembrie 2019, ora 10.00 – proba interviu. Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să arate nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care arată vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult șase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here