IPJ Gorj recrutează candidaţi pentru instituţiile de învăţământ ale MAI

493

Începând de săptămâna viitoare, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Gorj va da startul activităţilor de recrutare şi selecţie a candidaţilor pentru concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ care realizează formarea iniţială a personalului pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, sesiunea 2015.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Gorj recrutează candidaţi pentru Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti, instituţiile de învăţământ superior ale Ministerului Apărării Naţionale pe locurile MAI, Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”, Şcolile de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina, „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca şi Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu” Oradea. Activităţile de recrutare a candidaţilor se desfăşoară la sediul IPJ Gorj, începând cu data de 27 aprilie 2015. Data limită de înscriere a candidaţilor este ziua de 29 mai 2015, pentru învăţământul universitar (Academia de Poliţie şi Academia Naţională de Informaţii) şi instituţiile de învăţământ din sistemul de apărare şi siguranţă naţională care pregătesc specialişti pentru MAI (Academia Tehnică Militară Bucureşti, Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu, Institutul Medico-Militar, Şcoala de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” Piteşti, Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu”), respectiv 7 august 2015, pentru şcolile postliceale ale M.A.I..

Oferta educaţională
Anul acesta, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” scoate la concurs 405 locuri, circa 300 dintre acestea fiind destinate viitorilor poliţişti. Pentru subofiţeri, la Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina sunt disponibile 500 de locuri, iar la Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca 125. Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu” Oradea va scoate la concurs anul acesta 70 locuri de agenţi de poliţie bărbaţi şi femei, trei dintre acestea fiind alocate pentru romi şi două pentru alte minorităţi. Academia Tehnică Militară Bucureşti organizează anul acesta concurs pentru ocuparea a 72 de locuri, iar Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu pentru ocuparea a 45 de locuri. De asemenea, la Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” sunt disponibile pentru MAI zece locuri.

Condiţii pentru candidaţi
Tinerii care îşi doresc să devină poliţişti trebuie să îndeplinească mai multe condiţii, respectiv: să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România; să cunoască limba română scris şi vorbit; să aibă capacitate deplină de exerciţiu; să fie declaraţi „apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihic; verificările privind starea de sănătate medicală, fizică şi psihică sunt efectuate de structurile de specialitate ale M.A.I.; să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi în cursul anului în care participă la concurs; să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diplomă sau cu adeverinţă din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat; să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate; să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică în ultimii şapte ani; nu au desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege; îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare; să îndeplinească criteriile specifice pentru ocuparea prin concurs a funcției publice cu statut special (să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere pentru candidaţii pe locurile destinate formării iniţiale a personalului militar; să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 8,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului; să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ; să aibă înălţimea de minimum 1,65 m bărbaţii şi 1,60 m femeile).

Ce documente trebuie să conţină dosarul de recrutare
Dosarul de recrutare al candidaţilor pentru instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne şi ale Ministerului Apărării Naţionale trebuie să conţină următoarele documente: cererea de înscriere şi CV; copii legalizate ale documentelor care atestă nivelul studiilor impuse (pentru candidaţii care provin din promoţiile anterioare) sau adeverinţa eliberată de liceu din care să reiasă faptul că este înscris la sesiunea de bacalaureat 2015 şi copia legalizată după foaia matricolă (numai pentru absolvenţii promoţiei 2015); copii ale actului de identitate, carnetului de muncă şi, dacă este cazul, livretului militar; copii legalizate ale certificatului de naştere ale candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, a certificatului de căsătorie, precum şi ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă; autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului; cazierul judiciar; caracterizarea de la ultimul loc de muncă, respectiv din instituţia de învăţământ în cazul absolvenţilor în primul an de la absolvire; trei fotografii tip buletin de identitate; două fotografii color 9 x 12 cm; fişa medicală-tip de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne; avizul psihologic; declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here