ION TRANCĂU – Scriitori gorjeni contemporani – ION C. GOCIU

379

Micromonografia de critică literară „Scriitori gorjeni contemporani – Ion C. Gociu”, semnată de Ion Trancău apărută în anul 2018, la editura PIM din Iaşi, 100 pag. A5, inaugurează o interesantă colecție consacrată unor remarcabili scriitori de pe meleaguri brâncușiene. Profesorul Ion Trancău, filolog gorjean cu preocupări în domeniul vast și generos al criticii literare, este absolvent al Universității București, Facultatea de Filologie, Secția de teorie, critică literară și folclor, urmată între anii 1957 – 1962, după care a avut o activitate didactică laborioasă de peste cincizeci de ani, perioadă în care a slujit cu devotament și cu spirit critic literatura română. Columnistul Ion Trancău a inaugurat în anul 2018 Colecția Scriitori gorjeni contemporani, cu o prezentare micromonografică despre prozatorul Ion C. Gociu. În această micromonografie, autorul Ion Trancău precizează: Din acest an jubiliar al Centenarului Unirii Naţionale, 2018, am proiectat o nouă iniţiativă editorială cu titlul Scriitori Gorjeni Contemporani, o colecţie de autori şi opere, care aparţin acestui areal şi timp, aflate sub patronaj spiritual – artistic, brâncuşian şi arghezian. Începuturile literare ale criticului Ion Trancău s-au produs prin versurile apărute la pagina de Corespondență a revistei Contemporanul din anul 1957, semnată de Miron Radu Paraschivescu. A continuat să scrie versuri, menținând colaborarea, ca student, cu revista Tribuna din Cluj, prin anii 1958 și 1959. Din anul 1975 a început o colaborare, sporadică, până în anul 1988, cu aceeași revistă clujeană, Tribuna, cu articole axate pe tema Condiției literaturii române în școală și recenzii critice despre mai mulți poeți postbelici. După anul 1989, activitatea sa literară a continuat în reviste de specialitate precum: Ramuri, Brâncuși, Portal Măiastra, Confesiuni, Caietele Columna, Polemika, Bilete de papagal, Timpul, Serile la Brădiceni, cotidianul Gorjeanul etc. Activitatea sa editorială s-a concretizat în mai multe cărți cu exerciții interesante de critică literară: Imixtiuni critice, 2011, Un compendiu critic, 2012, Urmuz & Tudor Arghezi, 2014, Catrene cu umor de 8 + 1, epigrame, 2014, Un scriitor transmodernist, 2014, Răzvrătire și iubire, 2016, Miracol grigurcian, 2017, Scriitor cu Scară la cer, 2018. A face o exegeză, o critică, unui volum de critică poate părea un nonsens. Şi totuşi… Acest nou volum, primul din seria literară propusă, este o prezentare de amploare și profunzime a acestui scriitor gorjean, Ion C. Gociu, pe care monografistul Ion Trancău, asemenea unui comentator obiectiv şi imparţial, receptiv la actualitatea literară, îl aduce în atenţia cititorilor, dar şi a specialiştilor din lumea criticii, făcând remarci referenţiale cu o subtilitate bine conturată, dar şi cu o mare duioşie, ce captează atenţia celor care nu ar fi prea tentaţi în lecturarea unei micromonografii individualizate. Structurat pe patru capitole (Cuvinte introductive, Lecturi şi comentarii critice, Adnotări cu exegeze şi evaluări critice, Expunere de motive explicative şi fotografii), volumul evidențiază personalitatea literară a prozatorului Ion C. Gociu, cu referire directă la volumele publicate de acesta şi, în special, la proza sa ca făcând parte dintr-o ordine masculină, dorică…prin care romanele creează iluzia realităţii, a vieţii de toate vârstele, ca element esenţial pentru o viziune profund realistă…, din care nu lipseşte aspectul biografic existent în paginile bogate, prin care cititorul află cum micul Ionel se formează și se desăvârşeşte prin educaţie, trăire şi activitate susţinută în talentatul scriitor de astăzi. Analiza criticului pătrunde cu precizie în opera prozatorului, fără a ocoli nuanţele emotive încununate de căldura umană a autorului prin detalierea filigranată uneori a sentimentelor ce se brodează în jurul amintirilor, a întâmplărilor prin care Ion C. Gociu, cu o filozofie a judecăţilor de valoare, restituie realitatea din familia sa, trecută prin filmul propriei sensibilităţi, ca într-o intenţie de a sugera cititorilor că viaţa merită să fie trăită, oricum a fost ea şi cu orice preţ ar fi plătită ea de-a lungul timpului. La urma urmei, este o generozitate din partea distinsului critic Ion Trancău să-şi considere confraţii condeieri, trăitori încă alături de noi şi truditori pe câmpia creaţiei literare, cei care nu sunt membri ai Uniunii Scriitorilor din România, dar care scriu şi editează cărţi de poezie, proză, publicistică şi eseistică, de nivel remarcabil…, demni de a fi menţionaţi printr-un accent pertinent într-o critică de întâmpinare generoasă şi totuşi imparţială, alături de scriitori clasici din patrimoniul literar naţional, precum Costache Negruzzi, Mihai Eminescu, Tudor Arghezi, George Bacovia, Lucian Blaga, întâlniţi în paginile cărţilor sale, domnia sa considerând meritorie hotărârea autorilor cuprinşi în exegezele sale de a se exprima prin scris. Iar atunci când, cu o adevărată dragoste patriotică, locală, se referă la literatura gorjeană, este cu atât mai de luat în seamă faptul că scriitorii gorjeni chiar merită aceste consideraţii critice pozitive, aşa cum este şi cazul prozatorului Ion C. Gociu. Prin felul cu care aduce în paginile cărţii comentariile critice, aprecierile exegetice într-o aproximativă şi provizorie statistică de întâmpinare, receptare şi estimare a prozei lui Ion C. Gociu, intervenţii ce contau în note de lector, de cititor, interviuri, prefeţe, lansări de carte, comentarii…, Ion Trancău demonstrează hotărât, cu acuitate, situarea definitivă a acestui scriitor …aproape egal cu sine, cum menţiona profesorul și criticul Zenovie Cârlugea prin toate scrierile sale, în tradiţia prozei gorjeneşti şi nu numai. Astfel, criticul Ion Trancău îşi defineşte rolul în viaţa literară a acestui prozator, prin consideraţiile sale, incitând cititorul la redescoperirea valorilor reale ale unor scriitori prezenţi în scrierile sale, pentru preţuirea lor şi pentru conservarea acestora în neuitare. Ion C. Gociu, scriitor cu o neîndoielnică onestitate existenţială și spirituală, promite continuarea seriei de mărturisiri biografice, care-l face interesant atât ca personaj de carte, dar şi ca prozator, definitiv ancorat în viaţa literară gorjeană de astăzi, în care, printr-o exprimare pregnantă, expresivă şi plină de culoare, cu tuşe clare, emoţionante şi pline de compasiune, aduce gingaşe amintiri doveditoare ale perenităţii antecesorilor săi, într-o evocare prozastică relevată prin magia cuvântului scris. Ion Trancău are în vedere lucrări pentru alte două colecții de micromonografii, una consacrată scriitorilor care sunt membri ai USR și cealaltă dedicată scriitorilor gorjeni contemporani, într-o intenţie lăudabilă de a nemuri memoria numelor şi creaţiilor acestora. Iată doi condeieri speciali, cu promisiuni literare meritorii, a căror împlinire o aşteptăm cu drag!
Lucia PĂTRAŞCU, Brăila

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here