Începe concursul pentru gradațiile de merit

499

De săptămâna aceasta, se dă startul concursului pentru acordarea gradațiilor de merit. Dosarele de înscriere pot fi depuse începând cu data de 13 mai, iar până la jumătatea lunii iunie vor fi afișate și listele cu punctajele acordate în urma evaluării acestora. Gradaţia de merit se atribuie începând cu data de 1 septembrie 2021.

Gradația de merit se acordă prin concurs personalului didactic de predare, personalului didactic auxiliar şi personalului didactic de conducere, de îndrumare şi control și reprezintă o creștere cu 25% a salariului de bază deţinut, conform legii. La concursul pentru acordarea gradaţiei de merit poate participa personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar de stat, angajat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă determinată, cu o vechime în învăţământul preuniversitar de cel puţin 5 ani, cu calificativul “Foarte bine” în fiecare an şcolar din perioada evaluată şi care a dovedit performanţe deosebite în: activitatea didactică cuantificată în rezultatele elevilor; inovarea didactică în pregătirea preşcolarilor sau a elevilor, în pregătirea elevilor prin utilizarea tehnologiei și a internetului sau a altor modalități alternative de educație, în pregătirea elevilor distinşi la competiţiile şcolare recunoscute de Ministerul Educaţiei/inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, etapa sector/judeţeană şi a municipiului Bucureşti, interjudeţeană, etapa naţională şi internaţională, în perioada 1 septembrie 2015 – 31 august 2020; prevenirea şi combaterea abandonului şcolar şi a părăsirii timpurii a şcolii, în integrarea copiilor cu cerinţe educaţionale speciale şi/sau tulburări de învăţare în învăţământul de masă, în progresele şcolare ale elevilor în risc de abandon şcolar, în iniţierea şi managementul unor proiecte şcolare care au condus la consolidarea culturii şcolare centrate pe progres, cooperare şi incluziune. La concursul pentru acordarea gradației de merit mai poate participa personalul didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat, angajat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă determinată, cu o vechime în învăţământul preuniversitar de cel puţin 5 ani, cu performanţe în activitate, în perioada 1 septembrie 2015 – 31 august 2020, şi calificativul “Foarte bine” în fiecare an şcolar din perioada evaluată. Cadrele didactice care, în perioada 1 septembrie 2015 – 31 august 2020, au îndeplinit şi funcţii de conducere, de îndrumare şi control pot participa la concursul de acordare a gradaţiei de merit fie ca personal didactic de conducere, de îndrumare şi control, fie ca personal didactic de predare, iar evaluarea se realizează conform grilei specifice opţiunii exprimate în scris la depunerea dosarului.

Ce trebuie să conțină dosarul de înscriere
Înscrierea la concursul pentru acordarea gradațiilor de merit se desfășoară în perioada 13-21 mai. Cadrele didactice care doresc să participe la acest concurs trebuie să întocmească și să depună la conducerea unităţii/instituţiei de învăţământ în care sunt titulare/detaşate/angajate la data depunerii dosarului un dosar ce trebuie să conțină următoarele documente: opisul dosarului, în două exemplare, dintre care unul se restituie candidatului, cu semnătura sa şi a conducerii unităţii/instituţiei de învăţământ, în care sunt consemnate documentele existente, cu precizarea paginilor aferente; cererea-tip, elaborată de inspectoratul şcolar, în care candidatul îşi precizează opţiunea; adeverinţă/adeverinţe cu calificativele din anii şcolari evaluaţi; adeverinţă de vechime în învățământ; fişa de (auto)evaluare pentru gradaţie de merit elaborată de inspectoratul şcolar la categoria de personal didactic la care candidează, cu punctajul completat la rubrica (auto)evaluare; raportul de activitate pentru perioada evaluată, ce trebuie să respecte ordinea criteriilor/subcriteriilor din fişa de (auto)evaluare şi să conţină trimiteri explicite la documentele justificative din dosar; declaraţia pe propria răspundere prin care candidatul confirmă că documentele depuse la dosar îi aparţin şi că prin acestea sunt certificate activităţile desfăşurate; documentele justificative, grupate pe criteriile şi subcriteriile din fişa de (auto)evaluare pentru gradaţie de merit, elaborată de inspectoratul şcolar la categoria de personal didactic la care candidează. Perioada 31 mai – 15 iunie este rezervată analizei dosarelor de către inspectorul şcolar care coordonează disciplina, cu consultarea consiliului consultativ, şi elaborării raportului referitor la activitatea candidatului în specialitate, verificării dosarelor şi acordării punctajelor de către comisia de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradaţiei de merit, aprobării listei cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar şi afişării acesteia la avizierul şi pe site-ul inspectoratului şcolar. Contestații se vor putea depune în perioada 16-18 iunie, iar rezultatele finale ale concursului vor fi validate și afișate până la 23 iunie 2021.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here