Încep înscrierile la concursul pentru posturile de inspector şcolar

303

Inspectoratul Şcolar Judeţean (IŞJ) Gorj va da săptămâna viitoare, startul înscrierilor la concursul pentru ocuparea funcţiilor vacante de inspector şcolar. Cei care doresc să ocupe aceste funcţii au termen până pe 5 mai pentru a-şi depune dosarele la secretariatul IŞJ Gorj.

Începând cu data de 20 aprilie 2015, cadrele didactice care doresc să ocupe funcţia de inspector şcolar se pot înscrie la concursul organizat în acest sens de Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj. La acesta se pot înscrie însă doar cadrele didactice care  îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii: sunt absolvenţi ai unei instituții de învățământ superior de lungă durată cu diploma de licență sau al ciclului II Bologna cu diploma de master; sunt titulari, având încheiat contract de muncă individual pe perioadă nedeterminată în învățământul preuniuversitar, cu gradul didactic I sau titlul științific de doctor, cu vechime efectivă la catedră de minimum şapte ani în învățământul preuniversitar; au obținut calificativul anual „Foarte bine” în ultimii 5 ani și nu au fost sancționaţi disciplinar în aceeași perioadă, până la înscrierea la concurs; nu au fost condamnaţi penal pentru săvârșirea unei infracțiuni sau nu au fost lipsiţi de dreptul de a ocupa o funcție de conducere, îndrumare ori control prin hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă de condamnare penală; sunt apţi din punct de vedere medical; sunt membri al Corpului național de experți în management educațional. Candidaţii care doresc să ocupe funcția de inspector școlar pentru învățământul preșcolar, respectiv pentru cea de inspector școlar pentru învățământul primar, trebuie să fie absolvenţi cel puțin ai ciclului I Bologna, având funcția didactică de profesor pentru învățământul preșcolar, respectiv profesor pentru învățământul primar.
5 mai – data limită de depunere a dosarelor

Dosarele de înscriere pot fi depuse până la data de 5 mai 2015. Acestea trebuie să conţină următoarele documente: cererea de înscriere; curriculum vitae; copia certificatului de naştere şi, dacă este cazul, certificatului de căsătorie; copia actului de titularizare într-o unitate de învăţământ preuniversitar; copia dovezii calităţii de membru al corpului naţional de experţi în management educaţional; copia adeverinţelor/certificatelor/diplomelor de acordare a gradelor didactice/a titlului ştiinţific de doctor; copia hotărârilor judecătoreşti, pentru persoanele care şi-au schimbat numele din diferite motive; copia adeverinţelor/certificatelor/diplomelor care să ateste participarea la cursuri de formare continuă/în grupuri de lucru sau comisii constituite la nivel judeţean ori naţional; copii legalizate ale actelor de studii (legalizarea acestora se face la notariat sau la alte autorităţi investite cu acest drept); adeverinţa de vechime la catedră, în specialitate, în învăţământul preuniversitar, în original; adeverinţa cu calificativele din ultimii cinci ani, în original; recomandare/aviz/certificat pentru anumite posturi/specialităţi – teologie, minorităţi, învăţământ special, alternative educaţionale ş.a.; certificat medical; cazier judiciar în original; declaraţie pe propria răspundere că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică; declaraţia pe propria răspundere privind veridicitatea conţinutului dosarului de candidatură; opisul dosarului, în dublu exemplar.
Concursul se va desfăşura în perioada 20 mai – 5 iunie 2015. Lista posturilor vacante de inspector şcolar poate fi consultată pe site-ul Inspectoratului Şcolar Judeţean Gorj.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here