Încă un post de consilier juridic, scos la concurs de Primăria Târgu-Jiu

613

Primăria Municipiului Târgu-Jiu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcţiei publice de execuţie consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, Compartimentul autoritate tutelară și asistență socială specială, Direcţia juridică și administrație publică din cadrul Primăriei Municipiului Târgu-Jiu, cu durată normală a timpului de muncă.Proba scrisă a concursului va avea loc pe 2 februarie 2021, ora 10.30, la sediul Primăriei Municipiului Târgu-Jiu, iar interviul se va susţine într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise. Data şi ora susţinerii interviului se vor afişa obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă. Data limită de depunere a dosarelor de participare la concurs este 18 ianuarie 2021. Dosarele se vor depune la sediul Primăriei Municipiului Târgu-Jiu. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile de ocupare prevăzute de art.465, alin. (1) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției publice sunt: studii de specialitate – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice, specializarea drept; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 7 ani. Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here