Încă trei posturi vacante la Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu

401

Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu organizează concurs în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de inginer de sistem gradul IA, Compartiment Informatică din cadrul Serviciului de Evaluare şi Statistică Medicală. De asemnea, sunt scoase la concurs și un post de de muncitor calificat IV – instalator-sanitar – Formaţia întreţinere şi Reparaţii Clădiri şi Instalaţii și unul de infirmier debutant – Secţia Gastroenterologie. Termenul limită pentru depunerea dosarelor de concurs este 8 septembrie 2017, ora 13.30. Probele vor fi suținute în luna octombrie.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de inginer sistem gradul I A sunt: diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul calculatoare şi tehnologia informaţiei; minimum 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate.
Pentru postul de muncitor calificat IV – instalator, condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs sunt: nivel de studii – şcoală generală, act de studii în meseria de instalator-sanitar.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de infirmier sunt: nivel de studii – şcoală generală; act doveditor de absolvire studiilor

Calendarul concursului
Concursul de angajare se va organiza conform calendarului următor: 08 septembrie 2017, ora 13.30: termenul limită de depunere a dosarelor; pentru postul de inginer sistem: 18 septembrie 2017, ora 10.00: proba scrisă – test grilă și 21 septembrie 2017, ora 10.00: interviul.
Pentru postul de muncitor calificat IV – instalator, pe 04 octombrie 2017, ora 09.00 are loc proba scrisă – test grilă și pe 09 octombrie 2017, ora 09.00 are loc interviul.
Pentru ocuparea postului de infirmier debutant la Secția Gastroenterologie, pe 03 octombrie 2017, ora 09.00 are loc proba scrisă – test grilă, iar pe 06 octombrie 2017, ora 09.00 este programat interviul.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu, din str. Progresului, nr. 18, județul Gorj, telefon 0253/237.803, interior 307.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here