Înălţarea Domnului şi taina înălţării omului! – ,,Iată, Eu sunt cu voi până la sfârşitul veacurilor”!

698

Relatarea despre Înălţarea Domnului la cer se află înscrisă în Evanghelia după Luca (Luca 24, 50-52) şi în Faptele Apostolilor (Fapte 1, 1-11), unde se arată astfel:
După Înviere, Domnul Hristos a stat încă patruzeci de zile între ucenicii, apostolii Săi, spre a-i învăţa despre împărăţia Sa: «arătându-li-Se timp de patruzeci de zile şi vorbind cele despre împărăţia lui Dumnezeu» (Fapte 1, 1-3); El S-a înălţat la ceruri de pe muntele Măslinilor, în prezenţa apostolilor şi a doi îngeri, binecuvântându-i pe apostoli, fapt care i-a umplut de bucurie: «Şi pe când îi binecuvânta, S-a despărţit de ei şi S-a înălţat la cer. Iar ei, închinându-se Lui, s-au întors în Ierusalim cu bucurie mare» (Luca 24, 51-52); îngerii le-au reamintit apostolilor despre cea de-a doua venire a lui Hristos pe pământ: «Acest Iisus care S-a înălţat de la voi la cer, astfel va şi veni, precum L-aţi văzut mergând la cer» (Fapte 1, 11).
Mântuitorul Iisus Hristos a fost cel mai mare Învățător, Care a folosit adesea pilde sau povestiri, pentru a preda «lecții» importante din care putem învăța în prezent şi în viitor, de aceea, dialogul imaginat cu Mântuitorul HRISTOS Cel Înălţat sună astfel:
-Rep. Doamne, ce ne prooroceşti, de Ziua Înălţării Tale?
-Iisus Hristos: ,,Facă-vi-se după credința voastră!”.
-Rep. Ce putem semăna, pentru a rodi sămânţa cea bună în această lume?
-Iisus Hristos: ,,Cel ce seamănă sămânţa cea bună este Fiul Omului. Ţarina este lumea; sămânţa cea bună sunt fiii împărăţiei; iar neghina sunt fiii celui rău. Duşmanul care a semănat-o este diavolul; secerişul este sfârşitul lumii, iar secerătorii sunt îngerii”!
-Rep. Dar, Doamne, lumea s-a demonizat, iar oamenii caută viaţa cea veşnică şi împărăţia cea pretins adevărată doar aici, pe pământ!
-Iisus Hristos: ,,Împărăţia cerurilor este asemenea unui om stăpân de casă, care a ieşit dis-de-dimineaţă să tocmească lucrători pentru via sa. Şi învoindu-se cu lucrătorii cu un dinar pe zi, i-a trimis în via sa. Şi ieşind pe la ceasul al treilea, a văzut pe alţii stând în piaţă fără lucru. Şi le-a zis acelora: Mergeţi şi voi în vie, şi ce va fi cu dreptul, vă voi da. Iar ei s-au dus”!

,,Facă-vi-se după credința voastră!”.

-Rep. Arată-ne, Doamne, că nu ne părăseşti niciodată!
-Iisus Hristos: ,,Iată, Eu sunt cu voi, până la sfârşitul veacurilor”!
-Rep. Doamne, pe zi ce trece, parcă ne aşteaptă Apocalipsa, parcă se apropie sfârşitul, iar, în acest caz, care mai este taina înălţării omului?
-Iisus Hristos: ,,După cum se alege neghina şi se arde în foc, aşa va fi la sfârşitul veacului. Trimite-va Fiul Omului pe îngerii Săi, vor culege din împărăţia Lui toate smintelile şi pe cei ce fac fărădelegea, Şi-i vor arunca pe ei în cuptorul cu foc; acolo va fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor. Atunci cei drepţi vor străluci ca soarele în împărăţia Tatălui lor. Cel ce are urechi de auzit să audă”!
-Rep. Care va fi soarta făptuitorilor de rele în această viaţă pământească?
-Iisus Hristos: ,,Îi vor arunca în cuptorul cel de foc; acolo va fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor. Înţeles-aţi toate acestea”?
-Rep. Dar cum vom putea desluşi mai bine în Cartea cărţilor şi cine poate fi omul înţelept care va desluşi tainele Învăţăturii Tale?
-Iisus Hristos: ,,Orice cărturar cu învăţătură despre Împărăţia Cerurilor este asemenea unui om gospodar, care scoate din vistieria sa noi şi vechi”!
-Rep. Cum ne putem îndrepta spre Împărăţia lui Dumnezeu?
-Iisus Hristos: ,,Împărăţia lui Dumnezeu este înlăuntrul vostru”! (Luca 17, 21).
-Rep. Doamne, după Înălţarea Ta la ceuri, s-au abătut asupra lumii războaie, dezbinări, oamenii bogaţi şi cei care aleargă după demnităţi, se mănâncă între ei, pur şi simplu!
-Iisus Hristos: ,,Adevărat grăiesc vouă că vameşii şi desfrânatele merg înaintea voastră în împărăţia lui Dumnezeu. Căci a venit Ioan la voi în calea dreptăţii şi n-aţi crezut în el, ci vameşii şi desfrânatele au crezut, iar voi aţi văzut şi nu v-aţi căit nici după aceea, ca să credeţi în el”!

„Cuvintele pe care vi le-am spus sunt duh şi viaţă“ (Ioan 6, 63).

-Rep. Ce le spui, Doamne, celor care nu se mai satură de bogăţii lumeşti?
-Iisus Hristos: ,,Adevărat zic vouă: Nu vă cunosc pe voi. Drept aceea, privegheaţi, că nu ştiţi ziua, nici ceasul când vine Fiul Omului”!
-Rep. Învăţătorule, învaţă-ne Calea cea bună!
-Iisus Hristos: ,,Voi mă numiţi Învăţătorul şi Domnul, şi bine ziceţi că sunt”!
-Rep. Unde este răsplata celor care nesocotesc învăţătura Ta, Doamne?
-Iisus Hristos: „Piatra pe care au nesocotit-o ziditorii, aceasta a ajuns să fie în capul unghiului. De la Domnul a fost aceasta şi este lucru minunat în ochii noştri? De aceea, vă spun că împărăţia lui Dumnezeu se va lua de la voi şi se va da neamului care va face roadele ei. Cine va cădea pe piatra aceasta se va sfărâma, iar pe cine va cădea îl va strivi.
-Rep. Cât este de mare şi de folositor Cuvântul Tău, Iisuse Hristoase?
-Iisus Hristos: „Cuvântul Meu nu încape în voi“ (Ioan 8, 37),
-Rep. Şi cum am putea deveni ucenici întru Cuvântul Tău?
-Iisus Hristos: „Dacă veţi rămâne în cuvântul Meu, sunteţi cu adevărat ucenicii Mei“!(Ioan 8, 31).
-Rep. Se poate împlini acest lucru, altfel decât prin rugăciune?
-Iisus Hristos: ,,Tu însă, când te rogi, intră în cămara ta şi închizând uşa ta, roagă-te Tatălui tău Celui într-ascuns”!
-Rep. Cine sunt cei care intră prin poarta raiului?
-Iisus Hristos: „Cei cu inimă curată şi bună care aud cuvântul îl păstrează şi rodesc întru răbdare“ (Luca 8, 15).
-Rep. Frumoase cuvinte şi îndeajuns de pilduitoare!
-Iisus Hristos: „Cuvintele pe care vi le-am spus sunt duh şi viaţă“ (Ioan 6, 63).
-Rep. Ascultarea Cuvântului Tău, Doamne, cred că înseamnă…
-Iisus Hristos: „Luaţi seama deci cum auziţi!“ (Luca 8, 18)
-Rep. Acum, că Te-ai Înălţat la Tatăl Ceresc, în grija cui ne laşi, Doamne, Iisuse Hristoase?
-Iisus Hristos: „Luaţi seama deci cum auziţi! Voi ruga pe Tatăl să vă trimită un alt Mângâitor, ca să fie cu voi în veac“ (Luca 8, 18)
Profesor dr. Vasile GOGONEA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here