Educaţia…şi Lecţia de viaţă! – De vorbă cu Dumnezeu…în Rugăciune! – ,,Să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune, şi să slăvească pe Tatăl vostru, care este în ceruri”!

601

HRISTOS S-A ÎNĂLŢAT! ADEVĂRAT S-A ÎNĂLŢAT!
În toată splendoarea ei duhovnicească şi mereu fiind adâncită în smerenie, Rugăciunea se dovedeşte în această săptămână dinaintea Rusaliilor şi o puternică legătură între om şi Dumnezeu, pentru că ea certifică un un mare har dat omului de către Preabunul şi Multmilostivul Dumnezeu, dovedindu-se încununarea minunată a toată bunătatea şi vieţuirea într-un mare folos duhovnicesc şi trupesc! Rugăciunea este un mare har dat omului de către Preamilostivul Dumnezeu, iar, prin Rugăciunea făcută în Duh și în Adevăr, noi ne apropiem şi mai mult de starea de fericire, când putem sta de vorbă cu Dumnezeu întru cinstea neasemuită care ni s-a dat în dar nouă, oamenilor, deoarece împlineşte marea cuviință a îngerilor, aceştia avându-și fețele și picioarele acoperite cu aripile, iar, cu multă smerenie ajung şi zboară în jurul scaunului din ceruri al Dumnezeirii. De aceea, Rugăciunea smerită este ca o mântuire de tot ceea ce-i rău, o scară către Împărăţia lui Dumnezeu! Deci, la Ceruri, e calea care ne poartă la viaţă veşnică! Mărturisită din suflet, Rugăciunea făcută în Duh şi în Adevăr înaripează şi înalţă sufletul nostru până la Dumnezeu, cu Care îl uneşte, mai ales atunci când noi cerem de la Dumnezeu: iertarea păcatelor, milă, pace şi har, ştiind că fără ajutorul lui Dumnezeu, nu putem face nimic trainic şi binecuvântat în această viaţă trecătoare (Ioan 15, 1-5). Pentru aceasta, ne-au îndrumat drepţii, patriarhii, prorocii, împăraţii în Vechiul Testament şi Mântuitorul cu sfinții Apostoli şi urmaşii lor în Noul Testament, până astăzi şi cât va fi lumea! Ca urmare, considerăm că a intra într-un dialog imaginar prin Rugăciunea către Dumnezeu este Calea, Adevărul şi Viaţa prin care ne regăsim înaintea Lui Dumnezeu!
-Rep. Doamne, dacă aş începe dialogul acesta cu mărturisirea Sfântului Apostol Toma: «DOMNUL MEU ŞI DUMNEZEUL MEU», mai întâi, aş vrea să Te întreb, de ce ai venit în această lume atât de păcătoasă?
-IISUS HRISTOS: „Eu am venit ca lumea viaţă să aibă”!
-Rep. Dar, Doamne, e o lume trecătoare şi păcătoasă, măcinată de vrajbe, de schisme şi erezii, de războaie, de molime şi de atâtea desfrânări!
-IISUS HRISTOS: „Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece”!
-Rep. Doamne, ce sfaturi ne dai pentru îndreptarea lucrurilor?
-IISUS HRISTOS: ,,Iubiţi-vă unii pe alţii, nu cum fac fariseii şi cărturarii! Nu vă răzbunaţi, cum fac fariseii şi cărturarii! Nu vă urâţi duşmanii, cum fac fariseii şi cărturarii! Nu slujiţi banului, aşa cum fac fariseii şi cărturarii! Nu vă irosiţi timpul propovăduind adevărul celor dezinteresaţi”!
-Rep. Doamne, dar, la întâia Ta venire pe acest pământ, ai făcut atâtea minuni şi atâta bine oamenilor, iar, ei te-au răstignit!
-IISUS HRISTOS: ,,Aduceți-vă aminte de cuvântul pe care vi l-am spus: Nu este sluga mai mare decât stăpânul său! Dacă M-au prigonit pe Mine, și pe voi vă vor prigoni”!
-Rep. O, Doamne Mieluţ, o, ce săbii au scos cei ce se răzvrătesc cu purtătorii Tăi şi cu poporul Tău, şi ei cred că se războiesc cu aceştia, dar iată cum stai Tu în faţă şi primeşti rană de la ei, de la cei ce lovesc, o, Doamne!
-IISUS HRISTOS: „Să nu credeţi că am venit să stric Legea sau Prorocii; am venit, nu să stric, ci să împlinesc! Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul şi pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din Lege, înainte ca să se fi îmtâmplat toate lucrurile. Aşa că, oricine va strica una din cele mai mici din aceste porunci, şi va învăţa pe oameni aşa, va fi chemat cel mai mic în Împărăţia cerurilor; dar oricine le va păzi, şi va învăţa pe alţii să le păzească, va fi chemat mare în Împărăţia cerurilor. Căci vă spun că, dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor şi a fariseilor, cu nici un chip nu veţi intra în Împărăţia cerurilor”!

,,Nu oricine Îmi zice: Doamne, Doamne, va intra în împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu Celui din ceruri”!

-Rep. Doamne, Dumnezeule, dar, cum ne ajută Duhul Sfânt, ca să ne naştem cu adevărat pentru Împărăţia cerurilor?
-IISUS HRISTOS: Adevărat, adevărat îți spun că, dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea Împărăția lui Dumnezeu. (…) Vântul suflă încotro vrea și-i auzi vuietul, dar nu știi de unde vine, nici încotro merge. Tot așa este cu oricine este născut din Duhul”!
-Rep. Doamne, Iisuse, am înţeles că dacă am păcătuit în viață sunt separat de Dumnezeu! Deși, am încercat mult ca să fiu bun, orice fac rămân separat de punte! Dar, am înțeles că prin moartea Ta, sacrificiul a fost spălat – chiar și păcatul meu! Cred că prin învierea din morți, Tu ai făcut posibil să fie suficient sacrificiul Tău suprem! Te rog, Doamne, să mă speli de păcat și să mă aduci la Dumnezeu și viața veșnică! Nu vreau să rămân sclav în păcat, deci, eliberează-mă! Îți mulțumesc, Doamne Iisuse Hristoase, că ai făcut aceasta pentru mine și te rog să mă ghidezi in continuare toată viața, cât o mai am de trăit!
-IISUS HRISTOS: ,,Eu, Domnul, Cel ce am aşezat în ceruri cetele şi oştirile îngereşti spre slujirea slavei Mele, şi apoi oştirile de sfinţi după felul lor, binecuvintez intrarea lor cuvânt în cartea Mea din zilele acestea cu sărbătoarea lor cea de azi, în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh”!
-Rep. Doamne, la Sărbătoarea Cincizecimii, toţi oameni sunt sideraţi de frica războiului şi a traiului tot mai greu de la o zi la alta!
-IISUS HRISTOS: ,,Eu sunt Mielul Tatălui, şi este scris să fiu Biruitorul, dimpreună cu cei ce Mă slujesc cu iubire şi cu credinţă pe calea Mea spre om! Durerea Noastră e fără de margini, dar, vom fi biruitori! Râd de lucrarea Noastră, cei ce se răzvrătesc acum, plecând de lângă Noi şi lovind din lături, şi sunt hrăniţi de la mijloc şi râd de Noi! Aş grăi ca Fiul cel răzvrătit şi l-aş ruga să nu Mă mai supere, dar n-am cu cine să grăiesc, n-are cine să Mă audă, căci nemulţumirea lui s-a făcut pedeapsă peste cei ce şi-au ales răbdarea. Eu, Domnul, sunt şi conduc în acest război, şi apoi voi slobozi semne cereşti peste aşezământul Meu şi Mă voi socoti, atunci, cu cei ce s-au tras în lături ca să lovească”!
-Rep. Dar, toţi cei aflaţi în suferinţă, te cheamă pe Tine, prin spusele: «Doamne, Doamne»…!
-IISUS HRISTOS: ,,Nu oricine Îmi zice: Doamne, Doamne, va intra în împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu Celui din ceruri! Şi pentru ce Mă chemaţi: Doamne, Doamne, şi nu faceţi ce vă spun”?
-Rep. Cum să facem, Doamne, ca să te urmăm în orice clipă?
-IISUS HRISTOS: Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine! Eu sunt învierea şi viaţa! Cine crede în Mine, nu va muri niciodată! Crezi lucrul acesta?
-Rep. «Cred, Doamne, ajută necredinţei mele!», ca să vin şi eu cu Tine!
-IISUS HRISTOS: ,,Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea în fiecare zi şi să Mă urmeze”!
-Rep. Doamne, dar, văd atâţia oameni care şoptesc, doar, cu vârful buzelor, că Te iubesc pe Tine!
-IISUS HRISTOS: ,,Dacă Mă iubeşte cineva, va păzi cuvântul Meu, şi Tatăl Meu îl va iubi, şi vom veni la el şi vom face locaş la el”!
-Rep. Doamne, ai vorbit de atâtea ori despre făţarnici, despre farisei, ce ne mai poţi spune, când în ziua de astăzi sunt atâţia…
-IISUS HRISTOS: „Luaţi seama, să nu vă îndepliniţi neprihănirea voastră înaintea oamenilor, ca să fiţi văzuţi de ei; altminteri, nu veţi avea răsplată de la Tatăl vostru care este în ceruri. Tu, dar, când faci milostenie, nu suna cu trâmbiţa înaintea ta, cum fac făţarnicii, în sinagogi şi în uliţe, pentru ca să fie slăviţi de oameni. Adevărat vă spun, că şi-au luat răsplata. Ci tu, când faci milostenie, să nu ştie stânga ta ce face dreapta, pentru ca milostenia ta să fie făcută în ascuns! Şi Tatăl tău care vede în ascuns, îţi va răsplăti”!
-Rep. MULŢUMESC, DOAMNE, pentru că m-ai îngăduit să aduc puţină lumină înaintea Ta şi pentru că atunci când stau de vorbă cu Tine, simt că îmi împlinesc rugăciunea mea!
-IISUS HRISTOS: ,,Voi sunteţi sarea pământului. Dar, dacă sarea îşi pierde gustul, prin ce îşi va căpăta puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădată afară, şi călcată în picioare de oameni! Voi sunteţi lumina lumii! O cetate aşezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă! Şi oamenii n-aprind lumina ca s-o pună sub obroc, ci o pun în sfeşnic, şi luminează tuturor celor din casă! Tot aşa, să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune, şi să slăvească pe Tatăl vostru, care este în ceruri! Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl în Numele Meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu”! (VA URMA) HRISTOS S-A ÎNĂLŢAT! ADEVĂRAT S-A ÎNĂLŢAT!
Profesor dr. Vasile GOGONEA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here