După Novaci – Încă un post de manager al unui spital din Gorj, scos la concurs!

2263

Sunt în desfășurare proceduri de concurs pentru șefia a două unități spitalicești din județul Gorj! După ce postul de manager al Spitalului Orășenesc Novaci a fost scos la mezat, în funcție aflându-se de mai mulți ani economistul Emil Grigore, acum în derulare se află și o altă procedură de concurs pentru atribuirea unui nou mandat la șefia Spitalului Municipal Motru. În prezent, unitatea spitalicească din Motru este condusă de dr. Alin Efrim.

Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal Motru organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager – persoană fizică. Concursul se va derula în două etape și anume: etapa de verificare a îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în anunțul de concurs (etapă eliminatorie), ce va avea loc în data de 26 noiembrie 2020, ora 09.00; etapa de susținere publică și de evaluare a proiectului de management pe baza temelor-cadru, programată a se derula pe 3 decembrie 2020, la ora 10.00, la sediul unității spitalicești din Motru. Calendarul de desfășurare a concursului este următorul: termen limită de înscriere – 25 noiembrie 2020, ora 14.00; verificarea dosarelor candidaților – 26 noiembrie 2020, ora 09.00 – 11.00; afișarea rezultatelor la verificarea dosarelor – 26 noiembrie 2020, ora 11.00; depunere contestații la rezultatele verificării dosarelor – 27 noiembrie 2020, ora 14.00; soluționare contestații – 2 decembrie 2020, ora 14.00; afișare rezultate contestații – 2 decembrie 2020, ora 14.00; susținerea publică a proiectelor de management – 3 decembrie 2020, ora 10.00; afișarea rezultatului probei de susținere publică – 3 decembrie 2020, ora 14.00; depunere contestații – 4 decembrie 2020, ora 14.00; soluționare contestații – 7 decembrie 2020, ora 20.00; afișarea rezultatelor finale – 8 decembrie 2020.

Condiții pentru viitorii aspiranți
La concurs au acces persoanele fizice care întrunesc cumulativ următoarele condiţii: cunosc limba română, scris şi vorbit; sunt absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior medical, economico-financiar sau juridic; sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului Sănătăţii, ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii; au cel puţin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii; nu au fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni comise cu intenţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; sunt apte din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic); nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.
Dosarele de înscriere se depun la sediul Spitalului Municipal Motru, Biroul Secretariat până în data de 25 noiembrie 2020, ora 14.00. Aceste dosare trebuie să cuprindă următoarele documente: cererea de înscriere la concurs în care candidatul menționează funcția pentru care dorește să candideze; copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate; copia certificată pentru conformitate a diplomei de licență sau echivalente; copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecționare în management sau management sanitar prevăzute la art. 1 alin. (1), lit. c) din OMS nr. 1520/2016 ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii; curriculum vitae; adeverința care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă; cazierul judiciar sau declarația candidatului prin care acesta își exprimă consimțământul pentru obținerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs conform Legii 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare; adeverința din care rezultă că este apt medical, fizic și neuropsihic; declarația pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989; copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care candidatul și-a schimbat numele, după caz; proiectul de management realizat de candidat; declarație pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput și realizat integral de către candidat; declarație pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituția competentă existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat; declarație pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here