DSP Gorj angajează asistent medical generalist

330

Direcţia de Sănătate Publică Gorj organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante de asistent medical generalist – Laborator de diagnostic şi investigare în sănătate publică – diagnostic microbiologic. Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 12 august.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de execuție vacante de asistent medical generalist – Laborator de diagnostic şi investigare în sănătate publică – diagnostic microbiologic sunt: absolvenţi şcoală sanitară postliceală: vechime în specialitatea studiilor absolvite: 6 luni.

Înscrieri până pe 12 august
Concursul pentru ocuparea postului de asistent medical generalist – Laborator de diagnostic şi investigare în sănătate publică – diagnostic microbiologic se va organiza conform calendarului următor: 12 august 2016, ora 16.00: termenul limită de depunere a dosarelor; 24 august 2016, ora 11.00 – proba scrisă. 29 august 2016, ora 11.00 – proba interviu.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să dovedească nivelul studiilor și ale altor acte care arată efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să dovedească starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult șase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare la sediul: Direcţiei de Sănătate Publică Gorj, RUNOS, telefon: 0253/210.061.
M.S.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here