DPPS Târgu-Jiu angajează un bucătar şi două infirmiere

1415

Direcția Publică de Protecție Socială (DPPS) Târgu-Jiu, instituție subordonată Consiliului Local al Municipiului Târgu-Jiu, organizează concurs pentru ocuparea posturilor contractuale vacante din cadrul Compartimentului Creșe de: bucătar M- 1 post; infirmieră – 2 posturi. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească toate condiţiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcțiilor contractuale sunt: pentru postul de bucătar – să fie absolvent de studii medii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat, diplomă de calificare în meseria de bucătar, vechime în muncă de minimum 3 ani; pentru posturile de infirmieră – să fie absolvente de studii medii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat, să aibă absolvit curs de infirmier organizat de O.A.M.G.M.A.M.R. sau organizat de furnizori autorizați de M.M.F.P.S. cu aprobarea M.S., să deţină o vechime în muncă de minimum 6 luni.Concursul se va organiza conform calendarului următor: 2 decembrie 2019, ora 16.00 – termenul limită pentru depunerea dosarelor; 17 decembrie 2010, ora 10.30 – proba scrisă; 19 decembrie 2019 – proba interviu. Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să arate nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care arată vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here